Dansk Arbejdsgiverforening har den 11. juni 2013 svaret Ministeriet for Børn og Undervisning i sagen om

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har modtaget udkast til bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser i høring.

DA har følgende generelle bemærkninger:

DA er selvsagt imod misbrug af AMU-systemet, statens midler og de midler virksomhederne betaler til godtgørelsen, og DA finder, at der ved konstateret misbrug skal slås direkte ned der, hvor der sker et misbrug.

DA finder det væsentligt at tilkendegive en forventning om, at de af ministeriet iværksatte initiativer, nultolerance princippet og den skærpede sanktionspraksis, som arbejdsgiverne var med til at aftale i forbindelse med drøftelserne om bedre rammer for udbud af AMU, vil leve op til hensigten herunder give de nødvendige retningslinjer for tilsyn med udbuddet og sikre, at der bliver slået direkte ned der, hvor misbruget finder sted.

DA finder det afgørende for AMU-systemet, at det er et fleksibelt kursussystem, som virksomhederne og medarbejderne kan bruge i opkvalificeringen til vækst og beskæftigelse.

DA finder det afgørende, at der ikke iværksættes foranstaltninger, der generelt vil forringe alle virksomheders / medarbejderes mulighed for at anvende systemet. Foranstaltninger, der vil ramme den altovervejende del af brugerne / virksomhederne, der ikke misbruger systemet, vil betyde, at AMU-systemet bliver ufleksibelt, uhensigtsmæssigt og mindre attraktivt at bruge.

DA skal understrege, at det er centralt, at tilgangen til AMU-systemet ikke kun er en tilsynstilgang, men at hensynet til brugernes, virksomhedernes og medarbejdernes behov for opkvalificering skal afspejles i tilrettelæggelsen og afholdelsen af kurser og uddannelser.

DA ønsker at understrege nødvendigheden af, at virksomhedernes behov for efter- og videreuddannelse bliver opfyldt via forsyningssikkerhed, øget fleksibilitet og en nem og ubureaukratisk mulighed / hensigtsmæssighed for virksomhederne i at anvende AMU-systemet.

DA finder derfor, at det i VEU-rådet igangsatte arbejde om et serviceeftersyn og en regelsanering af AMU-systemet er af stor vigtighed og bør implementeres i fremtidig lovgivning og regler.

Derudover har DA følgende bemærkninger til bekendtgørelsen:

I § 7, stk. 2 beskrives, at den vejledende varighed af et kursus angives i dage á 7 timer og 24 minutter. DA finder, at det bør præciseres, at den vejledende varighed alene vedrører den tid, som skal anvendes til kurset, og ikke hvordan denne tid placeres på dagen. Dette kan eksemplificeres ved, at et kursus af f.eks. 5 dages varighed kan leveres gennem undervisning 9 timer og 15 minutter pr. dag i 4 dage eller 7 timer pr. dag i 5 dage. Endvidere bør det præciseres, at varigheden ikke angives i dage, men også kan være halve dage.

DA skal understrege nødvendigheden af, at Arbejdsmarkedskurser og uddannelser tilrettelægges og udbydes efter virksomhedernes behov, og således efter virksomhedernes tilrettelæggelse af produktion og opgaver. Virksomhedernes produktive tid er alle ugens dage og aftener og er ikke afgrænset til en ”arbejdstid” på 7 timer og 24 minutter.

I § 13 står det anført, at ”Den godkendte udbyder kan alene markedsføre og afholde arbejdsmarkedsuddannelse inden for det geografiske område, hvor udbyderen er godkendt til den fælles kompetencebeskrivelse, jf. § 12, stk. 1. Udbyderen kan inden for det geografiske dækningsområde sammensætte arbejdsmarkedsuddannelser efter behov”.

Da en række virksomheder har deres virksomhed fordelt over hele landet, skal DA anbefale, at den geografiske afgrænsning helt fjernes, og at kurser og uddannelser udbydes frit og i hele landet, således at virksomhederne sikres en leverance af kurser og uddannelser, der ikke hæmmes af geografiske barrierer, men kan blive leveret af den kursusudbyder der matcher behovet, uanset beliggenhed.

Ligeledes følger:

Det angives i § 12, stk. 1: ”Den godkendte udbyder har for enhver arbejdsmarkedsuddannelse, som udbyderen er godkendt til, pligt til i hele det område, som godkendelsen omfatter, at sikre udbud, der er passende i forhold til behovet. DA ønsker ikke en udbudsbegrænsning”.

I § 19 angives det, at ”Andre godkendte udbydere annoncerer de pågældende uddannelser inden for hele institutionens geografiske dækningsområde for den enkelte uddannelse”. DA skal understrege, at DA ikke anbefaler et behov for geografisk dækningsområde.

Afslutningsvis skal DA kvittere for, at udbudspligten nu bliver beskrevet i bekendtgørelsen ved konkretisering af pligt til annoncering mindst 1 gang årligt og samarbejde med andre udbydere om udbuddet.

DA skal anbefale, at det fremgår eksplicit, at udbudsforpligtelsen også indebærer gennemførelse af kurser og uddannelser, når der fra virksomhederne er en efterspørgsel og deltagere til et givent kursus.

Endelig ser DA gerne, i forbindelse med at der med AMU-loven blev åbnet op for forsøgsvirksomhed med AMU, at dette medtages i Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser, da forsøgsvirksomheden er et centralt element for udvikling af systemet.

KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
12. juni 2013