Arbejdsulykker 2012

  • Fald i ulykkesfrekvens og ulykkesfravær

Hovedresultater

Blandt de virksomheder, som deltager i DA’s statistik over arbejdsulykker, er ulykkesfrekvensen for alle medarbejdere, dvs. både arbejdere og funktionærer, faldet fra 2011 til 2012. Ulykkesfrekvensen for arbejdere alene er tilsvarende faldet i forhold til foregående år, jf. nedenstående figur. Ulykkesfrekvensen, der måler antallet af arbejdsulykker pr. 1 million præsterede timer, er faldet fra 16,7 i 2011 til 14,4 i 2012 for alle medarbejdere, mens den er faldet fra 26,8 i 2011 til 24,1 i 2012 for arbejdere.

Ulykkesfrekvensen for alle medarbejdere er faldet inden for hovedbrancherne fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed. For fremstillingsvirksomhed faldt ulykkesfrekvensen for alle medarbejdere fra 13,3 i 2011 til 11,4 i 2012. For bygge- og anlægsvirksomhed lå ulykkesfrekvensen på 25,7 i 2011 mod 21,8 i 2012.

Inden for serviceprægede erhverv er ulykkesfrekvensen faldet fra 20,0 i 2011 til 18,2 i 2012 for alle medarbejdere, jf. tabellen med hovedresultater i Læs mere boksen.

Fraværet for alle medarbejdere, som følge af arbejdsulykker, var i 2012 på 1,6 timer pr. 1.000 præsterede timer, hvilket er et fald i forhold til 2011, hvor tallet lå på 1,9. Fraværet for arbejdere lå i 2012 på 2,7 timer pr. 1.000 præsterede timer, hvilket er et fald i forhold til året før, hvor den lå på 3,0.

I hovedbranchen bygge- og anlægsvirksomhed er fraværet for alle medarbejdere faldet fra 3,3 i 2011 til 2,8 i 2012, mens fraværet lå på henholdsvis 1,2 og 1,1 inden for fremstillingsvirksomhed. I lighed med ulykkesfrekvensen er fraværet inden for serviceprægede erhverv faldet. Det er dog marginalt, dvs. fra 2,7 til 2,6 for alle medarbejdere - jf. tabellen i Læs mere boksen.

Datagrundlag

Statistikken er baseret på frivillige indberetninger fra i alt 364 virksomheder. Virksomhederne i statistikken beskæftiger ca. 49.000 fuldtidsansatte arbejdere og knap 40.000 fuldtidsansatte funktionærer. Funktionærer indgår i statistikken fra og med 2010. Omkring 80 pct. af de præsterede arbejdstimer i 2012 er placeret inden for fremstillingsvirksomhed eller bygge- og anlægsvirksomhed. Statistikkens dækning inden for bygge- og anlægsvirksomhed er udbygget betydeligt inden for de senere år med knap 100 nye deltagende virksomheder. Overvejende er der tale om virksomheder, som branchemæssigt hører hjemme inden for stillads- og nedbrydningsvirksomhed.

Arbejdsulykker 2012 er baseret på anmeldelser til Arbejdstilsynet via EASY systemet. Formålet er at give de enkelte virksomheder et benchmarking værktøj til at måle sig op mod andre. Der kommer hele tiden nye virksomheder til, og det kan påvirke udviklingen.

I modsætning til Arbejdstilsynets statistik er kun en del af virksomhedspopulationen dækket. Til gengæld har de deltagende virksomheder i DA’s statistik mulighed for at kvalificere deres indberetning til Arbejdstilsynet - f.eks. om alle anmeldelsespligtige arbejdsulykker i det pågældende år er kommet med.

Metode og begreber

Arbejdsulykker 2012 omfatter ulykkestilfælde, som har medført fravær fra arbejdspladsen på mindst én dag ud over tilskadekomstdagen.

Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af tilskadekomster pr. 1 million præsterede timer. Fraværet beregnes som antallet af tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede timer. I de tabte arbejdstimer indgår fravær som følge af ulykker i 2012 samt tabte arbejdsdage i 2012 på grund af ulykker indtruffet i 2011.

Forskydninger mellem brancher

En del af ændringerne fra år til år skyldes en varierende deltagelse i statistikken inden for de enkelte brancher. Forskydningerne gør det relevant at se på beregninger af ulykkesfrekvensen for identiske virksomheder, dvs. virksomheder med deltagelse i statistikken for arbejdsulykker i både 2011 og 2012.

For identiske virksomheder ligger ulykkesfrekvensen for hele DA på 14,4 for alle medarbejdere i 2012 - altså det samme som for alle deltagere i året. Fordelt på de tre hovedbrancher er ulykkesfrekvenserne hhv. 10,9 for fremstillingsvirksomhed, 22,0 for bygge- og anlægsvirksomhed, og 19,4 for serviceprægede erhverv. Korrigeret for en ændret sammensætning af deltagende virksomheder ligger ulykkesfrekvensen for hovedbrancherne altså lavere i 2012 end i 2011.

Yderligere oplysninger

De detaljerede resultater vil blive bragt i publikationen Arbejdsulykker 2012 (pdf), som forventes at udkomme primo september 2013. Heri kan bl.a. ses opdelinger af arbejdsulykker efter alder, arbejdsfunktion og skadens art.

Statistikken kan rekvireres ved henvendelse til DA’s forlag på e-mail daforlag@da.dk.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Henrik Lynge Hansen
33 38 93 69
hlh@da.dk
Publiceret:
28. juni 2013
LÆS MERE
P­rintvenlig udgaveHovedresultater, alle medarbejdere og arbejdere