Dansk Arbejdsgiverforening har den 20. januar 2014 svaret Social-, Børne- og Integrationsministeriet i sagen om

Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) kan ikke støtte en beslutning om, at Danmark skal ratificere den valgfri tillægsprotokol til FN’s handicapkonvention.

DA ser med imødekommenhed på tiltag, der yderligere kan sikre handicappedes adgang til arbejdsmarkedet og samfundet som sådan.

Der er i 2009 truffet en politisk beslutning om at tiltræde handicapkonventionen.

Danmark har med ratifikationen af selve handicapkonventionen påtaget sig en forpligtelse til at sikre, at lovgivningen m.v. er i overensstemmelse med konventionen. Derfor er der sikkerhed for, at den materielle beskyttelse, som konventionen indebærer, er sikret borgerne.

Danmark har også forpligtet sig til løbende at rapportere til komiteen nedsat i henhold til konventionen.

Tillægsprotokollen vil danne rammerne for klager over påståede krænkelser til komiteen.

Ganske grundlæggende har Danmark et udbygget og tilfredsstillende rets- og klagesystem – dette gælder også med hensyn til personer med handicap. Endvidere er der etableret et ligebehandlingsnævn, hvortil der omkostningsfrit kan klages. Der er på den baggrund ikke grund til at formode, at retssikkerheden på området for handicapkonventionen bliver trådt under fode. Der er ikke et behov for det instrument, som tillægsprotokollen indebærer, og der er heller ikke dokumenteret et behov herfor.

Det forhold, at komiteen ikke har afgørelsesmyndighed og ikke kan komme med bindende henstillinger, er ikke uden konsekvenser – hverken juridisk eller politisk. Det er givet, at henstillinger eller anbefalinger fra komiteen vil blive brugt som trædesten for krav om yderigere rettigheder og pligter, der ikke kun rammer Danmark som sådan, men også arbejdsgiverne. Det er også givet, at det bliver en større opgave – både tids- og omkostningsmæssigt – at mætte komiteen på dette område.

En ratifikation af den valgfrie protokol vil med sikkerhed medføre yderligere konsekvenser.

Det er derfor DA’s opfattelse, at Danmark ikke bør ratificere den valgfri tillægsprotokol.

KONTAKT
Publiceret:
21. januar 2014