Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. april 2014 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høring over forslag til lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

DA har den 19. marts 2014 modtaget høring over forslag til lov om Rådet for Ungdomsuddannelser.

DA har følgende bemærkninger:

§ 1

DA kan tilslutte sig etableringen af Rådet for Ungdomsuddannelser, der har til formål at rådgive om tværgående spørgsmål om ungdomsuddannelser på Undervisningsministeriets område for at styrke kvaliteten.

DA er kritisk over for forslaget om at nedlægge Rådet for de Gymnasiale Uddannelser. DA finder, at Rådet for de Gymnasiale Uddannelser bør opretholdes. Det er vigtigt at have et forum, hvor det er muligt at diskutere de gymnasiale uddannelser og rådgive ministeren om forhold, der specifikt vedrører de gymnasiale uddannelser.

DA finder ikke, at det er tilstrækkeligt, at der i bemærkningerne til loven fremhæves et behov for dialog med relevante parter om rådgivning om sager, der specifikt vedrører gymnasieområdet.

DA foreslår, at de såkaldte dialog- og følgegrupper bør have mere formel og forpligtende karakter, end de fremstår i lovforslaget.

DA støtter, at arbejdet i Rådet for Ungdomsuddannelser skal være baseret på evidens, og at rådet kan iværksætte analyser som grundlag for rådgivningen.

DA foreslår, at det bør skærpes, at rådets rådgivning bør være baseret på evidens og viden om, hvad der virker.

DA støtter, at rådet kan rådgive i relaterede emner til ungdomsuddannelser.

DA foreslår, at rådgivningen bør:

  • være balanceret, så det udover at sætte fokus på, hvordan ungdomsuddannelserne bedst mindsker betydningen af social baggrund, også omfatter, hvordan ungdomsuddannelserne bedst fremmer, at talenter kan udvikle sig
  • omfatte, hvordan de økonomiske ressourcer på området kan anvendes bedst muligt
  • omfatte, hvordan ungdomsuddannelserne bedst muligt kan matche lignende uddannelser i andre lande
  • omfatte, hvordan ungdomsuddannelser bedst muligt kan matche virksomhedernes behov for arbejdskraft fremover
  • omfatte, hvordan ungdomsuddannelserne bedst muligt kan bidrage til at øge Danmarks produktivitet, jf. produktivitetskommissionens anbefalinger

§ 2

Regeringen foreslår, at Undervisningsministeren udpeger et formandskab på 5-7 personer, der leder rådet.

Beskrivelsen af rådets formandskab og de øvrige 16 medlemmer af rådet efter lader for DA et indtryk af, at de 16 medlemmer af rådet er et repræsentantskab, der ikke har afgørende indflydelse på rådets diskussioner og beslutninger.

DA finder ikke, at rådets medlemmer bør rangordnes på den måde.

DA foreslår, at Rådet for Ungdomsuddannelser tydeligt bør oprettes som et kollektivt organ, der ledes af hele rådet, dvs. inkl. de 16 rådsmedlemmer, der ikke er i formandskabet, på grundlag af rådets forretningsorden og de beslutninger, som hele rådet foretager. Mødeledelsen varetages af formanden.

§ 3

DA udleder af § 3, at rådets medlemmer og formandsskab i fællesskab udformer forretningsorden, herunder hvordan rådets rådgivning til ministeren skal udformes og balanceres i forhold til formandskabet og medlemmer af rådet.

DA finder, at det er afgørende, at rådets medlemmer har en sådan indflydelse, men bestemmelsen er ikke tilstrækkelig, jf. DA’s forslag under § 2.

§ 11

DA støtter, at der med lovforslaget lægges op til at skabe sammenhæng mellem grundskole og ungdomsuddannelser ved, at Rådet for Ungdomsuddannelser deltager i Rådet for Børns Læring. DA har sammen med LO den 5. februar 2014 skrevet til Undervisningsministeren med et forslag om, at der bør udpeges to repræsentanter fra Rådet for Ungdomsuddannelser til at sidde i Rådet for Børns Læring. DA mener, at dette vil muliggøre, at Rådet for Ungdomsuddannelser kan tilgodese begge sider af arbejdsmarkedet i forbindelse med denne udpegning.

DA mener, at LO og DA’s forslag kan være med til at styrke en nyttig sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarkedet i forbindelse med etableringen af den nye rådsstruktur på uddannelsesområdet.

DA foreslår, at repræsentanter fra Rådet for Ungdomsuddannelser kan deltage på lige fod med andre medlemmer af Rådet for Børns Læring i det arbejde, der skal udføres i Rådet for Børns Læring.

KONTAKT
Publiceret:
4. april 2014