Dansk Arbejdsgiverforening har den 1. maj 2014 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar vedrørende Kommissionens forslag til rådsbeslutning om forebyggelse af sort arbejde/undeclared work

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA kan generelt støtte, at medlemsstaterne, herunder bilateralt, understøtter hinandens politikker, hvor det er relevant, og lærer af hinandens erfaringer. Dette er særligt af betydning, hvor der kan være transnationale implikationer, f.eks. om sort arbejde.

DA kan således overordnet set støtte forslaget til rådsbeslutning.

DA finder det dog vigtigt, at nye EU-strukturer ikke overlapper med eksisterende. Særligt om arbejdskraft på tværs af landegrænserne, navnlig om udstationering, skal DA pege på det øgede myndighedssamarbejde, som skal etableres som opfølgning på det såkaldte håndhævelsesdirektiv, som snart endeligt vedtages.

Efter DA’s opfattelse er det en overordentlig vigtigt politisk erkendelse, når Kommissionen bl.a. påpeger, at udviklingen i den uformelle økonomi ofte ses som en reaktion på problemer i det formelle arbejdsmarked.

Kommissionen påberåber sig som hjemmelsgrundlag generelt traktatens afsnit om social- og arbejdsmarkedspolitik. DA skal hertil bemærke, at denne anvendte hjemmel også understreger og fastlægger grænserne for EU’s kompetence på området, herunder f.eks. om kollektive forhold og lønforhold. Hertil kommer den implicitte respekt for de nationale modeller, som samme hjemmelsgrundlag fastslår.  DA skal påpege, at da forslaget meget naturligt henvender sig til et øget myndighedsberedskab, f.eks. mellem arbejdstilsyn, og da en væsentlig del af ansvaret for arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark er hos arbejdsmarkedets parter, at dette markeres i teksten.

DA kan ikke støtte, at såkaldte “falske selvstændige”/”bogus self-employment” omfattes af platformen.

DA kan ikke støtte, at platformen skal kunne vedtage retningslinjer for inspektioner m.v.  Det er næppe hensigtsmæssigt eller formålstjeneligt med fælles retningslinjer, selv om de er ikke-bindende, henset til de forskellige behov og systemer i medlemsstaterne. Platformen vil derimod hensigtsmæssigt kunne erfaringsudveksle om inspektioner i medlemsstaterne.

DA kan ikke støtte forslaget om ILO’s deltagelse i platformen. Der ses ikke at være anført begrundelser for, hvorfor ILO foreslås som medlem af platformen. Der er tale om en arbejdsgruppe, som hovedsageligt skal udveksle erfaringer i forhold til kontrolarbejde i forhold til national regulering og i mindre omfang EU-regler, hvilket ikke synes at give en relevant rolle for ILO.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader