StrukturStatistik 2013

  • Hver anden tjente mellem 182,22 kr. og 295,38 kr. pr. præsteret time i 2013
  • Gennemsnitsfortjenesten var på 257,80 kr. svarende til en direkte løn på 189,09 kr.

Population

Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 604.000 lønmodtagere på DA-området. Af disse udgør voksne lønmodtagere ca. 546.000, hvoraf godt 249.000 er funktionærer, og knap 297.000 er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør de resterende ca. 58.000 lønmodtagere.

Lønfordeling

Fordelingen af lønmodtagernes fortjeneste er vist i figuren nedenfor. Det anvendte lønbegreb er fortjeneste ekskl. genetillæg pr. præsteret arbejdstime.

Fortjenesten ekskl. genetillæg omfatter alle betalinger fra arbejdsgiver til lønmodtager som led i ansættelsesforholdet bortset fra genebetalinger.

For alle lønmodtagere under ét ligger den hyppigst forekommende timefortjeneste på 220 kr. Medianlønnen er 229,56 kr. pr. time, og den gennemsnitlige timefortjeneste er 257,80 kr. Halvdelen af lønmodtagerne har en timefortjeneste mellem 182,22 kr. (nedre kvartil) og 295,38 kr. (øvre kvartil).

I den restende del af denne Statistik-Nyt præsenteres alene resultater af StrukturStatistik 2013 ved gennemsnitslønninger. Publikationen, der udkommer sidst i juni 2014, indeholder flere lønfordelinger og mål for lønspredning for detaljerede grupper.

Nyheder og særlige forhold

StrukturStatistik 2013 følger samme metode som tidligere års StrukturStatistik. Lønniveauerne afspejler den underliggende populations sammensætning, og sammenligning af lønniveauer mellem år skal derfor foretages med forsigtighed.

Datagrundlaget for StrukturStatistik 2013 er i lighed med de forudgående år baseret på digitale indberetninger fra de administrative lønsystemer foretaget af virksomheder og lønservicebureauer. Som noget nyt har samtlige indberettende virksomheder modtaget tilbagemeldinger på egne data vedrørende 2013, og virksomhedernes muligheder for at rette evt. fejl og mangler er samlet set blevet forbedret. Samtidig er de kvalitetsmæssige krav til data strammet, og flere mangelfulde og fejlbehæftede indberetninger er blevet afvist end tidligere.

De strengere krav til kvaliteten af de indberettede data har betydet, at datagrundlaget for StrukturStatistik 2013 er reduceret. Hvor StrukturStatistik 2012 omfattede ca. 650.000 lønmodtagere, indgår der ca. 604.000 i grundlaget for 2013. Forskellen på ca. 46.000 lønmodtagere tilskrives primært introduktionen af tilbagemeldinger til samtlige virksomheder og skærpede krav til data. Forskellen kan således ikke benyttes som mål for ændring i beskæftigelsen inden for DA-området. Fordelingen på lønmodtagergrupper og hovedbrancher ændrer sig ikke væsentligt fra 2012 til 2013.

En gevinst ved at stille mere restriktive krav til de indberettede oplysninger er, at præcisionen på de enkelte lønkomponenter øges. Blandt andet er kravene til kvaliteten af oplysninger om løn under sygdom m.v. øget. De skærpede krav har medført, at fraværsbetalingerne udgør en større andel af den samlede fortjeneste. For voksne lønmodtagere udgør løn under sygdom m.v. 3,0 pct. af fortjenesten ekskl. gene i 2013, hvor samme lønkomponent i 2012 udgjorde 2,4 pct. af fortjenesten ekskl. gene. Stigningen i løn under sygdom afspejler ikke et højere underliggende sygefravær, men skyldes alene kvalitetsforbedringer.

Medarbejderomkostningernes sammensætning

I statistikken bliver lønmodtagerne opdelt i fire grupper: 1) almindelige lønmodtagere, 2) ledere og medarbejdere med særligt ansvar, 3) elever og 4) unge under 18 år. Årsagen hertil er, at lønforholdene grundlæggende er forskellige for de fire grupper, hvilket afspejles i de underliggende lønniveauer. Medarbejderomkostningernes sammensætning for de fire lønmodtagergrupper er vist i tabel 1 i Læs mere boksen.

Medarbejderomkostningerne udgør i gennemsnit 270,62 kr. pr. time for alle lønmodtagere under ét. Heraf går 6,64 kr. til øvrige medarbejderomkostninger, mens genetillæg udgør 6,17 kr. Af lønmodtagernes fortjeneste ekskl. genetillæg på 257,80 kr. udgør betalinger i forbindelse med sygefravær m.v. 7,57 kr., ferie-, fritvalg- og søgnehelligdage udgør 33,91 kr., personalegoder udgør 2,69 kr. (herunder værdien af fri telefon og arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring), mens arbejdsgiverens og lønmodtagers pensionsbidrag hhv. udgør 19,41 kr. og 11,04 kr. Uregelmæssige betalinger (som eksempelvis udbetalinger af bonus og overskud) udgjorde 5,02 kr. af fortjenesten ekskl. genetillæg for alle lønmodtagere under ét.

Medarbejderomkostningernes sammensætning fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og ansættelsesvilkår er angivet i tabel 2 i Læs mere boksen.

Lønomkostningernes udvikling

I StrukturStatistikken steg den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg fra 2012 til 2013 med 1,4 pct. for voksne jf. tabel 3 i Læs mere boksen. Heraf udgjorde stigningen i ferie-, fritvalg- og SH-betalinger 0,2 pct.-point. Betalinger til pension udgjorde 0,2 pct.-point af stigningstakten. Betalinger under sygdom m.v. ændrede sig kun marginalt i forhold til 2012 og bidrog derfor ikke til stigningen i fortjenesten.

Virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger ekskl. genetillæg for voksne steg med 1,6 pct. fra 2012 til 2013. Stigningen i medarbejderomkostningerne var dermed 0,2 pct.-point højere end stigningen i fortjenesten ekskl. gene. Dette afspejler bl.a. stigning i virksomhedernes bidrag til AES, øget lønsumsafgift og andre personaleomkostninger.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation af StrukturStatistik 2013 indeholder detaljerede oplysninger om lønniveauer og lønstigningstakter, og udkommer sidst i juni 2014.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Bodil Thøgersen
33 38 92 85
bth@da.dk
Publiceret:
15. maj 2014
LÆS MERE
StrukturStatistik 2013 - PrintvenligTabel 1: Medarbej­deromkostningerTabel 2: Medarbej­deromkostningerTabel 3: Den årlige lønudvikling