Dansk Arbejdsgiverforening har den 10. oktober 2014 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (ophævelse af 70 års-grænse)

Høringssvaret i PDF-format.

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) støtter lovforslagets intention om, at alle, der kan arbejde, skal have mulighed for det. DA kan imidlertid ikke støtte lovforslaget.

Dette skyldes, at afskaffelse af muligheden for at indgå individuelle og kollektive aftaler om fratræden ved 70 år efter DA’s vurdering vil blive til stor gene for både lønmodtagere og virksomheder og ikke vil medvirke til at nå sit mål.

DA mener ikke, at lovforslaget vil bevirke, at ældre bliver længere tid på arbejdsmarkedet, og dermed får lovforslaget ikke betydning for ældres beskæftigelse.

Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik, at antallet af ældre på det private arbejdsmarked stødt og roligt falder efter det 65. leveår. Derfor må det efter DA’s opfattelse kunne konstateres, at ophævelsen 70 års-grænsen næppe får stor betydning for antallet af ældre på arbejdsmarkedet, men ophævelsen vil få store implikationer for de berørte parter.

DA har noteret sig, at lovforslaget er begrundet i et politisk ønske fra regeringens side og ikke er begrundet i en juridisk vurdering i forhold til beskæftigelsesdirektivet. Lovforslaget er udtryk for en klar overimplementering af direktivets beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af alder.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader.

KONTAKT
Publiceret:
15. oktober 2014