Dansk Arbejdsgiverforening har den 8. maj svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Svar på høring om bekendtgørelser m.v.

STAR har sendt en række bekendtgørelser m.v. til skriftlig høring i BER.

Det drejer sig om:

  • Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft.
  • Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.
  • Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.
  • Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige.
  • Vejledning om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige.
  • Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Joblog, sanktion ved udeblivelse fra tilbud samt 6 ugers jobrettet uddannelse for modtagere af ledighedsydelse).
  • Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.).

DA har følgende bemærkninger til de udsendte bekendtgørelser:

Puljen til uddannelsesløft

DA finder ikke, at det af bekendtgørelsens § 1., stk. 2 bør fremgå, at formålet med puljen er, at ”flere dagpengemodtagere …”. Det bør være tilstrækkeligt at fastslå, at puljen skal give mulighed for, at dagpengemodtagere … osv.

I § 1, stk. 2 afgrænses målgruppen til dagpengemodtagere ”fyldt 30 år”, mens afgrænsningen i § 2, stk. 1 er dagpengemodtagere ”over 30 år”. Efter DA bør der anvendes de samme begreber.

Efter DA’s opfattelse er det unødvendigt i § 3, stk. 4 at fastslå, at fordelingen af puljen foretages ud fra objektive kriterier, når det senere i bestemmelsen fastsættes, hvilke kriterier det drejer sig om.

Derimod finder DA, at det ikke er præcist nok at angive, at fordelingen sker på grundlag af andelen af ledighedsberørte ufaglærte dagpengemodtagere. Begrebet ”ufaglært” bør være klart defineret. DA skal i den forbindelse anbefale, at ”ufaglærte” begrebsmæssigt anvendes ens i hele bekendtgørelsen. Det betyder konkret, at ”ufaglærte” i § 3, stk. 4 bør svare til definitionen i § 1, stk. 2, nr. 1. dvs. at ufaglærte er personer som ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse.

Efter DA’s vurdering er det uklart formuleret i § 3, stk. 4, hvordan en eventuel genudmelding skal foretages, jf. udkastets § 4. Er der tale om, at uforbrugte midler fra alle kommuner opsamles, og at der skal ske genudmelding til alle kommunerne på grundlag af den oprindelige fordelingsnøgle, eller er der tale om, at hver enkelt kommune får sine uforbrugte puljemidler genudmeldt?

I udkastets § 5, stk. 3 foreslås det, at STAR kan indhente oplysninger om, hvilke erhvervsuddannelsesforløb kommunerne har ydet støtte til. DA skal anbefale, at ordet ”kan” udgår, og at det fastsættes, at STAR ”indhenter oplysninger om …”

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

DA finder, at formuleringen i § 33a og i den tilknyttede overskrift er uhensigtsmæssig. Det bør ikke fremgå, at a-kassen skal deltage i den fælles samtale. En stram tolkning af den bestemmelse betyder, at såfremt a-kassen af den ene eller anden grund alligevel ikke deltager, så må samtalen med den ledige aflyses og finde sted på et andet tidspunkt. DA anbefaler i stedet, at der anvendes en formulering svarende til den, der anvendes i den politiske aftale, nemlig at ordvalget ændres til ”samtaler, hvor både jobcenter og arbejdsløshedskasse deltager”.

DA er endvidere enig i præciseringen i § 33a om, at a-kassen skal deltage ved personligt fremmøde.

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Det fremgår, at udkastet til § 5, stk. 1, at en person har opbrugt sin ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, når en person har fravær eller udeblivelse fra et kursus eller et delelement i et uddannelsesforløb i et omfang, som betyder, at uddannelsesstedet vurderer, at personen har afbrudt kurset eller et delelement/uddannelsesforløb.

Det er DA’s vurdering, at det ikke bør være op til uddannelsesstedet at vurdere, om en person har opbrugt sin ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Efter DA’s vurdering bør bestemmelsen fastslå, at uddannelsesinstitutionen skal meddele alt fravær til jobcentret, og at det skal være jobcentret, der på det grundlag, træffer afgørelse om, hvorvidt retten til 6 ugers jobrettet uddannelse er opbrugt.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
11. maj 2015