Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. november 2015 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik)

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er enig med regeringen i, at det er en forudsætning for at skabe vækst og beskæftigelse, at det bliver lettere at drive virksomhed i Danmark.

Derfor er DA også enig i, at reglerne om kønsopdelt lønstatistik skal målrettes de virksomheder, som efter reglerne om information og høring af lønmodtagere har etableret et fast forum for drøftelse af relevante forhold af kollektiv karakter på virksomheden.

DA kan derfor støtte forslaget om at hæve grænsen for, hvornår en virksomhed er omfattet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik til det niveau, der var gældende før lovændringen.

Den gældende lov forrykker balancen mellem ønsket om at fremme arbejdet med ligeløn og de administrative byrder, som det er for arbejdsgiveren, at fortolke og drøfte den forelagte statistik. Lovforslaget bidrager positivt til at gøre op med denne ubalance.

Lovforslaget vil indebære, at de aftaler, som blev indgået i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2010, hvor ligelønslovens bestemmelser blev indskrevet i overenskomsterne, ikke skal ændres.

Herved har arbejdsmarkedets parter forpligtet sig til at behandle ligeløn som et prioriteret emne. Desuden skal ligelønsstatistik drøftes på virksomheder med minimum 35 ansatte, hvoraf mindst 10 af hvert køn med samme arbejdsfunktion opgjort efter den sekscifrede arbejdsfunktionskode (DISCO 6-koden). Herudover er der på flere overenskomstområder oprettet ligelønsnævn, så en ligelønssag hurtigt kan blive behandlet i det fagretlige system.

Arbejdsfunktion

DA støtter, at statistikken nu igen beskriver det mest detaljerede niveau i arbejdsfunktionskoderne – nemlig den sekscifrede arbejdsfunktionskode (DISCO 6-koden). En sammenligning af lønninger på mere overordnede niveauer vil indebære, at man sammenblander personer, som ikke udfører samme arbejde.

Den enkeltes anonymitet

DA finder, at regeringens afvejning af hensynets til enkeltpersoners integritet mod værdien af at præsentere tal for grupper med få medarbejdere er helt rigtig. Forslaget sikrer i højere grad den enkelte lønmodtager mod at få sine lønforhold udstillet end ved den nuværende lov. Værdien af at vise statistik for mindre grupper er i forvejen begrænset, da individuelle forhold, som ikke har noget med køn at gøre, vil støje mere, når man ser på tal for grupper med få medarbejdere end ved større grupper.

Øvrige forhold

Af § 5 a, stk. 1, stk. 2 og stk. 4, fremgår, at virksomheder, der beskæftiger mindst 35 fuldtidsbeskæftigede, hvoraf der er mindst 10 af hvert køn, er om-fattet af de pågældende bestemmelser. I § 5 a, stk. 5, bliver grænsen sat ved 10 personer af hvert køn. Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis loven ikke lægger samme kriterie til grund i stk. 5 som i stk. 1, 2 og 4.

Endelig skal ikrafttrædelsestidspunktet være det samme i lovforslagets § 2, stk. 1 (1. februar 2016) og lovbemærkningerne hertil (1. marts 2016).

KONTAKT
Publiceret:
16. november 2015