Dansk Arbejdsgiverforening har den 20. oktober 2015 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høringssvar på lovforslag om regulering af folkepensionsalderen

DA kan støtte, at folkepensionsalderen med lovændringen bliver reguleret til 68 år i 2030.

Koblingen mellem udviklingen i restlevetiden for 60-årige og efterløns- og folkepensionsalderen er meget væsentlig for Danmarks evne til at finansiere de offentlige udgifter, og virksomhedernes mulighed for at få tilstrækkelig arbejdskraft til at kunne udvikle sig i Danmark.

Lovforslaget afdækker imidlertid også et uhensigtsmæssigt samspil mellem reformer af forsørgelsesordningerne og arbejdsskadesystemets finansiering. Lovforslaget viser – sammen med tilbagetrækningsreformen i 2006 og 2011 samt reform af fleksjob og førtidspension i 2012 – at der er et grundlæggende behov for en reform af finansieringen af arbejdsskadesystemet, som retter op på, at helt nødvendige reformer af de offentlige forsørgelsesordninger ikke overvælter udgifter på det private erhvervsliv med tab af konkurrenceevne og job til følge. Det bør være en bunden opgave at sikre, at private virksomheder ikke bliver belastet af fremtidige reformer af de offentlige indkomstoverførsler.

Lovforslaget indebærer på grund af arbejdsskadesystemets nuværende indretning, at de private virksomheder på lang sigt bliver pålagt ekstraomkostninger på ca. 127 mio. kr. til arbejdsskadeerstatninger, arbejdsskadeafgift og arbejdsmiljøbidrag. Heraf vil 21 mio. kr. være udgifter til arbejdsskadeafgift. Det understreger, at arbejdsskadeafgiften reelt er blot endnu en skat på arbejde, som ikke gavner arbejdsmiljøet, og derfor bør fjernes.

Udgiften bliver overvæltet på virksomhederne på grund af den tekniske indretning af arbejdsskadesystemet. Når pensionsalderen stiger, vil alle, der på grund af en arbejdsskade ikke længere kan arbejde i fuldt omfang, teoretisk set kunne have tjent penge i flere år, hvis de stadig havde været på arbejdsmarkedet uden arbejdsskade. Derfor er arbejdsskadesystemet indrettet sådan, at når pensionsalderen stiger, så stiger betalingerne til arbejdsskadeerstatninger også. For personer, der allerede har en skadeserstatning, medfører det, at virksomhederne får krav om yderligere betaling, hver gang pensionsalderen stiger.

Merudgiften til arbejdsskadeerstatningerne, inklusive arbejdsskadeafgift og arbejdsmiljøbidrag, vil være helt urimelig høj i 2015, hvor lovændringen skal træde i kraft. Det skyldes, at forsikringsselskaberne skal foretage hensættelser til de yderligere erstatningsudgifter for skadesårgangene 2004-2015, der er en følge af forhøjelsen af pensionsalderen. Denne merudgift vil være på cirka 1 mia. kr.

En betydelig del af denne hensættelse vil bestå af arbejdsskadeafgift og arbejdsmiljøbidrag, fordi de skal opkræves af hensættelserne, som reglerne er i dag. Det savner enhver rimelighed. Arbejdsskadeafgiften er tænkt som en motivation for virksomhederne til fremadrettet at sikre et sundt arbejdsmiljø. Det giver derfor ingen mening, at denne afgift skal tillægges de hensættelser, der bliver foretaget for gamle arbejdsskader før 2015. Der er intet forebyggende i at tillægge arbejdsskadeafgift på hensættelser for gamle arbejdsskader, og det vil fremstå som en ren strafafgift for virksomhederne, der rammer som lyn fra en klar himmel. DA finder derfor, at regeringen bør sikre, at der ikke bliver beregnet arbejdsskadeafgift af merudgifterne til hensættelser i 2015 som følge af nærværende lovforslag.

Pensionsalderen skal fremover indekseres hvert 5. år. Regeringen har ikke oplyst i bemærkningerne til lovforslaget, hvad merudgiften vil være ved fremtidige forhøjelser. DA finder det rimeligt, at regeringen udarbejder beregninger, der giver et retvisende billede af de samlede økonomiske konsekvenser for erhvervslivet på kort og lang sigt, og af hensyn til virksomhederne, giver overblik over udgifterne pr. medarbejder. Endelig er der et stort behov for beregninger, der viser arbejdsskadeafgiftens nærmere forventede andel af den skønnede merudgift på 1 mia. kr. i året 2015 samt ved fremtidige reguleringer af pensionsalderen.

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
20. oktober 2015