De danske velfærdsydelser i et EU-retligt perspektiv

Rapporten på dansk i PDF-format.

Rapporten på engelsk i PDF-format.

One-pagers på dansk i PDF-format.

One-pagers på engelsk i PDF-format.

Indhold

1. Danske velfærdsordninger i en europæisk kontekst

a. Udfordringer på det europæiske arbejdsmarked

b. Det indre markeds friheder skaber vækst og jobs

2. Rammer og gældende hovedprincipper i europæisk og dansk lovgivning

a. Grundlaget for EU-reguleringen af velfærdsordningerne

b. Nabotjek – hvad gør andre lande?

3. Konkrete forslag til ændringer

a. Indledning

b. Generelle overvejelser om justering af EU-regelsættene

c. Kontanthjælp

d. Førtidspension

e. Børnecheck

f. Arbejdsløshedsdagpenge

g. Sygedagpenge

h. Barselsdagpenge

Resumé

DA ønsker med denne rapport at bidrage til debatten om, hvordan vi også i fremtiden kan have fri bevægelighed for arbejdskraft i EU og samtidig sikre det danske velfærdssystem mod utilsigtet brug.

Det danske velfærdssystem bygger på en samfundskontrakt mellem stat og borger, hvor den enkelte borger hovedsageligt via skatten bidrager til finansieringen af velfærdssystemet. Systemet er kendetegnet ved universelle ydelser, som i europæisk sammenhæng er relativt lette at få adgang til, og som samtidig er relativt høje. Den danske velfærdsmodel kan derfor virke attraktiv for borgere fra en række EU-lande, hvis systemer er arbejdsmarkedsbaserede, altså hvor deltagelse på arbejdsmarkedet er et centralt parameter for tildeling af ydelser, og hvor ydelserne i øvrigt generelt er lavere end i Danmark.

Rapporten gennemgår de væsentligste danske velfærdsordninger, indsamler viden om emnet i andre europæiske lande og følger op med forslag til, hvordan nationale og europæiske regler kan blive justeret, så de minimerer risikoen for utilsigtet brug og øger befolkningens accept af og forståelse for behovet for at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft i Danmark og Europa.

Rapportens første kapitel giver et kort overblik over udfordringer på det europæiske arbejdsmarked. Andet kapitel zoomer ind på de problemstillinger, som dansk og europæisk lovgivning står over for i dag, når det gælder arbejdskraftens frie bevægelighed og landenes forskellige velfærdssystemer. Endelig præsenterer tredje kapitel forslag til, hvordan velfærdsordningerne kan gøres mere robuste og tidssvarende.

Rapporten på dansk og engelsk i trykt udgave kan bestilles hos administrativ koordinator Louise Dalbro Lakner ( lla@da.dk).

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Europapolitisk chef
Christiane Mißlbeck-Winberg
33 38 92 40
cmw@da.dk
Chef for administrative koordinatorer
Louise Dalbro Lakner
33 38 94 11
lla@da.dk
Publiceret:
12. januar 2016