Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. januar 2016 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar vedrørende EU-Kommissionens henstilling om styrkelse af princippet om ligeløn til mænd og kvinder gennem åbenhed (2014/124/EU)

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har følgende bemærkninger til brug for Beskæftigelsesministeriets underretning af EU-Kommissionen til ovenstående henstilling (punkterne 6, 11, 12 og 15).

Ad pkt. 6

Arbejdsmarkedets parter har taget ansvar for ligelønsdiskussionen ved at implementerer ligelønsloven og ligelønsprincippet i overenskomsterne på det private arbejdsmarked. Parterne har endvidere på flere overenskomstområder oprettet decentrale ligelønsnævn, der kan behandle sager om ligeløn.

Ved at implementere ligelønsloven i overenskomsterne og oprette ligelønsnævn har parterne tilkendegivet, at man finder spørgsmålet om ligeløn mellem mænd og kvinder vigtigt.

Herudover servicerer DA medlemsorganisationernes virksomheder med kønsopdelte lønstatistiker.

Ad pkt. 11 og 12

Brugen og udviklingen af jobevalueringsordninger og jobklassifikationssystemer foregår ude på den enkelte virksomhed, hvorfor DA ikke kan bidrage yderligere på dette punkt, da man ikke fra centralt hold har indsamlet oplysninger herom.

Ad pkt. 15

Efter DA’s opfattelse fungerer samarbejdet med øvrige ligestillingsorganer tilfredsstillende.

KONTAKT
Publiceret:
26. januar 2016