International LønStatistik 4. kvartal 2016

  • For første gang i fem år stiger lønnen mere i Danmark end i udlandet inden for fremstilling
  • Også højere dansk lønstigning inden for bygge/anlæg og handel

I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling i 4. kvartal 2015 i forhold til samme kvartal året før og udviklingen aftog derved med 0,1 pct.-point, jf. tabellen i Læs mere boksen. I Danmark steg lønudviklingen med 0,3 pct.-point til 2,0 pct. i 4. kvartal 2015.

Det er første kvartal i de seneste fem år, at lønudviklingen i Danmark er højere end i udlandet inden for fremstilling. Set over en længere periode har den danske lønudvikling været højere end udlandets i 20 ud af de seneste 40 kvartaler, jf. figur 1.

Inden for bygge og anlæg steg lønnen også mere i Danmark end i udlandet i 4. kvartal 2015, nemlig med hhv. 2,6 pct. og 2,3 pct., jf. tabellen i Læs mere boksen. Den danske lønudvikling er tiltaget med 0,2 pct.-point i forhold til kvartalet før, hvor den udlandske lønudvikling er tiltaget halvt så meget, nemlig med 0,1 pct.-point. Forskellen til udlandet er dermed øget inden for bygge og anlæg.

I 4. kvartal 2015 steg lønnen også mere i Danmark end i udlandet inden for handel, nemlig med hhv. 2,2 pct. og 1,8 pct., jf. tabellen i Læs mere boksen. Lønudviklingen er samtidig aftaget mere i udlandet end i Danmark i forhold til kvartalet før, nemlig med hhv. 0,2 og 0,1 pct.-point, hvorved forskellen er øget inden for handel.

Nye vægte

Fra og med 1. kvartal 2015 er vægtene til beregning af den samlede lønudvikling i udlandet opdateret, så de fremover baserer sig på vægtene i Nationalbankens effektive kronekursindeks for 2014 frem for 2009, jf. figur 2. For 1. kvartal 2015 betyder ændringen, at lønudviklingen for udlandet er 0,1 pct.-point højere inden for fremstilling, mens der ikke er nogen forskel for bygge og anlæg og handel.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for 13 af Danmarks største samhandelslande: Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge, Polen, Spanien og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks. Vægtene i kronekursindekset er udarbejdet af Danmarks Nationalbank og tager både hensyn til eksport og import til og fra de 13 lande samt eksport til tredjelande, hvor Danmark og et eller flere af de 13 lande eksporterer til.

For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra det pågældende land.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 4. kvartal 2015 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer i dag. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik på salg@da.dk.

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
3. marts 2016
LÆS MERE
TabelPrintvenlig udgave