StrukturStatistik 2015

  • Hver anden almindelig lønmodtager tjente mellem 190,85 kr. og 285,62 kr.

Population

Statistikken er baseret på lønoplysninger for godt 835.000 ansættelsesforhold. De voksne udgør ca. 755.500, hvoraf godt 315.000 er funktionærer, og knap 440.500 er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør de resterende ca. 79.500.

Lønfordeling

For almindelige lønmodtagere ligger den hyppigst forekommende timefortjeneste på 220 kr. Medianlønnen er 231,73 kr. pr. time, og den gennemsnitlige timefortjeneste er 252,62 kr. Halvdelen af lønmodtagerne har en timefortjeneste mellem 190,85 kr. (nedre kvartil) og 285,62 kr. (øvre kvartil). Fortjenesten ekskl. genetillæg pr. præsteret time omfatter alle betalinger fra arbejdsgiver til lønmodtager som led i ansættelsesforholdet bortset fra genebetalinger. Fordelingen af fortjenesten ekskl. genetillæg er vist i figur 1. Sammenlignet med 2014 er lønspredningen blevet lidt større i 2015. I 2014 havde halvdelen en timefortjeneste mellem 187,44 kr. og 280,18 kr.

I den restende del af denne Statistik-Nyt præsenteres alene resultater af StrukturStatistik 2015 ved gennemsnitslønninger. Publikationen, der udkommer i juni 2016, indeholder flere lønfordelinger og mål for lønspredning for detaljerede grupper. NetStat opdateres ligeledes i juni 2016.

Nyheder og særlige forhold

StrukturStatistik 2015 følger samme metode som tidligere års StrukturStatistik. Dette års statistik adskiller sig dog fra de forudgående år ved at omfatte flere lønmodtagere. I forhold til statistikken for 2014 er det samlede antal lønmodtagere øget med hele 12,3 pct., og StrukturStatistik 2015 er dermed den bedst dækkende StrukturStatistik, DA har udgivet til dato.

Den primære forklaring på de ekstra lønmodtagere, som indgår i StrukturStatistik 2015, er at virksomhederne, som deltager i statistikken, har gjort en stor indsats for at forbedre kvaliteten af indberetningerne til statistikken. Derudover er beskæftigelsen på det private arbejdsmarked vokset, og flere virksomheder har meldt sig ind i DA-organisationerne, herunder virksomhederne i Danske Ark, der meldte sig ind i DI i 2014.

Kvalitetsforbedringerne af de indberettede data fordeler sig jævnt på lønmodtagergrupper, delbrancher og hovedarbejdsfunktioner, og forbedringerne har derved ikke betydet, at populationen for StrukturStatistik 2015 er anderledes sammensat end statistikken for 2014. Selvom fordelingen af populationerne for de to statistikker ligner hinanden, er det som altid vigtigt at være opmærksom på, at lønniveauerne afspejler den underliggende populations sammensætning, og lønniveauer i statistikker for forskellige år skal derfor sammenlignes med forsigtighed.

Medarbejderomkostningernes sammensætning

I statistikken bliver lønmodtagerne opdelt i fire grupper: 1) almindelige lønmodtagere, 2) ledere og medarbejdere med særligt ansvar, 3) elever og 4) unge under 18 år. Årsagen hertil er, at lønforholdene grundlæggende er forskellige for de fire grupper. Medarbejderomkostningernes sammensætning for de fire lønmodtagergrupper er vist i tabel 1.

Medarbejderomkostningerne udgør i gennemsnit 277,54 kr. pr. time for alle lønmodtagere under ét. Heraf går 6,56 kr. til øvrige medarbejderomkostninger, mens genetillæg udgør 6,75 kr. Af lønmodtagernes fortjeneste ekskl. genetillæg på 264,22 kr. udgør betalinger i forbindelse med sygefravær m.v. 7,52 kr., ferie-, fritvalgs- og søgnehelligdagsbetalinger udgør 35,38 kr., personalegoder udgør 2,67 kr. (herunder værdi af fri telefon og arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring), mens arbejdsgiverens og lønmodtagers pensionsbidrag hhv. udgør 19,76 kr. og 11,27 kr. Uregelmæssige betalinger (som eksempelvis udbetalinger af bonus og overskud) udgjorde 5,93 kr. af fortjenesten ekskl. genetillæg for alle lønmodtagere under ét.

Medarbejderomkostningernes sammensætning fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og ansættelsesvilkår er angivet i tabel 2.

Lønomkostningernes udvikling

I StrukturStatistikken steg den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg fra 2014 til 2015 med 1,9 pct. for voksne, jf. tabel 3 på side 4. Heraf udgjorde stigningen i ferie-, fritvalg- og SH-betalinger 0,5 pct.-point. Betalinger til pension udgjorde 0,2 pct.-point af stigningstakten. Betalinger under sygdom m.v. bidrog til stigningen med ca. 0,1 pct.-point. De uregelmæssige betalinger bidrog med 0,3 pct.-point til den samlede stigningstakt.

Stigningen i ferie- og SH-betalinger skal ses i sammenhæng med overenskomstaftalte forhøjelser af fritvalgsordninger på op til 0,3 pct.-point. Stigningerne i uregelmæssige betalinger skyldes blandt andet særlige betalinger i forbindelse med omlægning af arbejdstidsaftalen i en større virksomhed inden for serviceprægede erhverv.

Stigningen i virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger ekskl. gene var marginalt højere end stigningen i fortjenesten ekskl. gene og steg således også med 1,9 pct. fra 2014 til 2015.

Det er vigtigt at være opmærksom på at stigningstakter i StrukturStatistikken og KonjunkturStatistikken beregnes efter forskellige metoder og for lønbegreber med forskelligt indhold. Derudover er KonjunkturStatistikken baseret på en stikprøve, hvor StrukturStatistikken er en fuldtælling.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation af StrukturStatistik 2015 indeholder detaljerede oplysninger om lønniveauer og lønstigningstakter, og udkommer i juni 2016.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Bodil Thøgersen
33 38 92 85
bth@da.dk
Publiceret:
13. maj 2016
LÆS MERE
StrukturStatistik 2015 - PrintvenligStrukturStatistik 2015 Tabel 1StrukturStatistik 2015 Tabel 2StrukturStatistik 2015 Tabel 3