Dansk Arbejdsgiverforening har den 4. marts 2016 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar om udkast til forslag til lov om AFU og udkast til forslag til lov om ændring af udstationeringsloven, arbejdsretsloven og ATP-loven

Høringssvaret i pdf-format.

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har den 15. februar 2016 modtaget høring over udkast til forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede og udkast til forslag til lov om ændring af udstationeringsloven, arbejdsretsloven og ATP-loven. DA har følgende bemærkninger.

Muligheden for, at virksomheder kan udstationere lønmodtagere til at levere tjenesteydelser i andre EU-lande, er et meget væsentligt led i det indre marked og skabelsen af et konkurrencedygtigt EU. Det er derfor af afgørende betydning for dansk erhvervsliv, at mulighederne for at foretage udstationeringer ikke bliver begrænset af håndhævelsesregler, der er bureaukratiske.

DA finder, at implementeringen af håndhævelsesdirektivet stiller den danske aftalemodel over for nogle betydelige udfordringer. Det skyldes bl.a., at den danske aftalemodel bygger på, at løn bliver aftalt på arbejdsmarkedet enten via overenskomster eller direkte mellem medarbejder og virksomhed. Danmark har ikke, som en lang række europæiske lande, en lovgivning om mindsteløn eller en lov, der udstrækker kollektive overenskomster til alle virksomheder (såkaldt almengøring).

Landsorganisationen i Danmark (LO) og DA er, som det fremgår af den fælles erklæring om den danske aftalemodel på det private arbejdsmarked af 2. september 2015, enige om, at det ikke er foreneligt med den danske aftalemodel at lovgive om mindsteløn, almengøre kollektive overenskomster eller lovgive om kædeansvar.

En gennemførelse af håndhævelsesdirektivets artikel 12, stk. 2, ville i en dansk sammenhæng for at have virkning forudsætte lovfastsat mindsteløn eller almengøring. Det vil derfor ikke være foreneligt med grundprincipperne i den danske aftalemodel.

For DA er det af helt afgørende betydning, at direktivet kan implementeres i respekt af den danske aftalemodel og samtidig på en måde, som effektivt sikrer mod svig og misbrug af udstationerede lønmodtagere.

DA støtter samtidig et bedre og mere effektivt samarbejde mellem EU-landenes myndigheder. Det er efter DA’s opfattelse den eneste måde, hvorpå EU’s medlemslande effektivt kan forhindre omgåelse, svig og misbrug ved udstationeringer. DA lægger vægt på, at udbygning af det danske register for udenlandske tjenesteydere (RUT-registret) sker uden, at der samtidig bliver etableret unødigt bureaukrati for udenlandske tjenesteydere.

Endelig finder DA, at det er af central betydning, at der bliver sikret en effektiv inddrivelse af krav, der er fastslået ved fagretlige afgørelser i Danmark. Lovforslaget understøtter det danske fagretlige system, navnlig når virksomheder har forladt Danmark.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
4. marts 2016