Arbejdsulykker 2015

  • Mindre stigning i ulykkesfrekvens og fald i ulykkesfravær

Statistikken over arbejdsulykker viser, at ulykkesfrekvensen er steget lidt fra 2014 til 2015. Opgjort på alle medarbejdere er ulykkesfrekvensen, målt ved antal arbejdsulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer, steget fra 12,9 i 2014 til 13,2 i 2015. Tilsvarende er ulykkesfrekvensen for arbejdere alene steget fra 22,0 til 22,3, jf. tabellen med hovedresultater i Læs mere boksen.

Ulykkesfraværet, målt ved antal tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede arbejdstimer, er faldet fra 1,5 i 2014 til 1,4 i 2015 for alle medarbejdere og fra 2,5 til 2,3 for arbejdere.

Inden for fremstillingsvirksomhed er både ulykkesfrekvensen og ulykkesfraværet faldet. Ulykkesfrekvensen er gået fra 11,8 i 2014 til 10,7 i 2015 opgjort på alle medarbejdere. Ses på arbejdere alene er tallene hhv. 20,8 og 20,3 for denne hovedbranche. Ulykkesfraværet for alle medarbejdere inden for fremstilling lå på 1,3 i 2014 mod 1,0 i 2015. For arbejdere var tallene hhv. 2,2 og 2,0.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed er ulykkesfrekvensen steget, mens ulykkesfraværet er faldet. I 2015 lå ulykkesfrekvensen på 18,8 for alle medarbejdere mod 18,0 i 2014. Ulykkesfraværet er faldet fra 2,2 i 2014 til 1,9 i 2015. Det samme billede tegner sig for arbejdere inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Ulykkesfrekvensen for denne medarbejdergruppe er steget fra 26,1

til 27,3, mens ulykkesfraværet er faldet fra 3,1 til 2,7, jf. tabellen i Læs mere boksen.

For de serviceprægede erhverv er ulykkesfrekvensen for alle medarbejdere steget fra 11,6 i 2014 til 14,1 i 2015. For arbejdere ses en stigning fra 20,4 til 21,0. Ulykkesfraværet er også steget inden for service, dvs. fra 1,5 til 1,7 for alle medarbejdere. For arbejdere alene er ulykkesfraværet i 2015 uændret i forhold til 2014.

Metode og begreber

Arbejdsulykker 2015 omfatter ulykkestilfælde, som har medført fravær fra arbejdspladsen på mindst én dag ud over tilskadekomstdagen.

Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af tilskadekomster pr. 1 million præsterede timer. Fraværet beregnes som antallet af tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede timer. I de tabte arbejdstimer indgår fravær som følge af ulykker i 2015 samt tabte arbejdsdage i 2015 på grund af ulykker indtruffet i 2014.

Yderligere oplysninger

Detaljerede resultater vil blive bragt i publikationen Arbejdsulykker 2015, som udkommer primo september. Heri kan bl.a. ses opdelinger af arbejdsulykker efter alder, arbejdsfunktion og skadens art.

Statistikken kan rekvireres ved henvendelse til DA Statistik på e-mail salg@da.dk.

Datagrundlag

Statistikken er baseret på frivillige indberetninger fra i alt 345 virksomheder. Virksomhederne i statistikken beskæftiger ca. 50.000 fuldtidsansatte arbejdere og omkring 38.000 fuldtidsansatte funktionærer. Funktionærer indgår i statistikken fra og med 2010. 77 pct. af de præsterede arbejdstimer i 2015 er placeret inden for fremstillingsvirksomhed eller bygge- og anlægsvirksomhed, hvilket er væsentligt mere, end hvad de to hovedbrancher indgår med i DA’s StrukturStatistik (46 pct. I 2015).

Statistikkens dækning inden for bygge- og anlægsvirksomhed er udbygget betydeligt inden for de senere år med knap 100 nye deltagende virksomheder. Der er overvejende tale om virksomheder, som branchemæssigt hører hjemme inden for stillads- og nedbrydningsvirksomhed.

Arbejdsulykker 2015 er baseret på anmeldelser til Arbejdstilsynet via EASY systemet. Formålet er at give de enkelte virksomheder et benchmarking værktøj til at måle sig op mod andre. Der kommer hele tiden nye virksomheder til, og det kan påvirke udviklingen.

I modsætning til Arbejdstilsynets statistik er kun en del af virksomhedspopulationen dækket. Til gengæld har de deltagende virksomheder i DA’s statistik mulighed for at kvalificere deres indberetning til Arbejdstilsynet - f.eks. om alle anmeldelsespligtige arbejdsulykker i det pågældende år er kommet med.

En del af ændringerne fra år til år skyldes en varierende deltagelse i statistikken inden for de enkelte brancher. Forskydningerne gør det relevant at se på beregninger af ulykkesfrekvensen for identiske virksomheder, dvs. virksomheder med deltagelse i statistikken for arbejdsulykker i både 2014 og 2015.

For identiske virksomheder ligger ulykkesfrekvensen for hele DA på 13,7 for alle medarbejdere i 2015 - altså højere end for alle deltagere i året. Fordelt på de tre hovedbrancher er ulykkesfrekvenserne 11,9 for fremstillingsvirksomhed, 18,6 for bygge- og anlægsvirksomhed og 13,7 for serviceprægede erhverv. Sammenlignet med ulykkesfrekvenserne i tabellen i Læs mere boksen ligger niveauet for de identiske virksomheder altså højere inden for fremstillingsvirksomhed.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Henrik Lynge Hansen
33 38 93 69
hlh@da.dk
Publiceret:
30. juni 2016
LÆS MERE
Printvenlig udgaveHovedre­sultater, alle medarbejdere og arbejdere