Dansk Arbejdsgiverforening har den 30. september 2016 svaret Styrelsen for Arbejsmarked og rekruttering i sagen om

Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af barselsloven (konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær)

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af barselslovens § 39, stk. 3.

DA noterer sig, at der med udkastet til lovforslag er tale om en udvidelse af en hjemmelsbestemmelse, der giver beskæftigelsesministeren mulighed for at fastsætte regler om konsekvensen for arbejdsgivers ret til refusion ved manglende overholdelse af fristen for anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær.

DA noterer sig, at der med udkastet til lovforslag søges at rette op på en utilsigtet ændring af barselsloven i 2012, hvor reglen om, at en arbejdsgiver mister retten til refusion, hvis arbejdsgiver ikke overholder fristen for anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær, udgik.

DA bemærker i den forbindelse, at arbejdsgiverne efter ændringen af barselsloven i 2012 netop har kunnet holde sig til, at anmodning om refusion af barselsdagpenge kunne ske til Udbetaling Danmark senest otte uger efter en fraværsperiodes udløb, uanset om fraværet tillige var anmeldt til Udbetaling Danmark inden for fristen på fem uger efter første fraværsdag, jf. således Ankestyrelsens principafgørelse 72-15.

På denne baggrund er det DA’s opfattelse, at udkastet til lovforslag generelt set er til ulempe for arbejdsgiverne.

DA noterer sig endvidere, at det fremgår af udkastet til lovforslag, at det skønnes at indebære en merudgift for arbejdsgiverne på ca. 65 mio. kr. årligt som følge af, at arbejdsgiverne forventes ikke at overholde fristen – og dermed vil miste retten til refusion. Dette står i kontrast til, at det angivne formål med udkastet til lovforslag er at undgå, at Udbetaling Danmark kan være nødsaget til at give arbejdsgiver afslag på barselsdagpenge eller refusion ved en meget sen anmeldelse om barselsdagpenge.

DA noterer sig dog, at for sen eller manglende anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær ifølge udkastet til lovforslag alene vil kunne få betydning for arbejdsgivers ret refusion under det graviditetsbetingede sygefravær, og således ikke vil kunne få betydning for refusion under det efterfølgende barselsfravær.

DA bemærker endeligt, at det bør præciseres i udkastet til lovforslag, at der i forbindelse med administrationen af loven bør sørges for, at en arbejdsgiver, der ved en fejl anmelder graviditetsbetinget sygefravær til kommunen (eller anden myndighed, hvortil anmeldelse af sygefravær skal ske), i stedet for til Udbetaling Danmark, ikke lider et tab som følge af en sådan misforståelse.

DA finder i øvrigt den korte høringsfrist problematisk.

KONTAKT
Chefkonsulent
Trine Birgitte Hougaard
33 38 92 05
tbh@da.dk
Publiceret:
30. september 2016