FraværsStatistik 2014 – revideret udgave

  • Rekordlavt sygefravær på DA-området
  • Sygefravær udgør 3,0 pct. af den mulige arbejdstid i 2014

Revideret udgave

Nyhedsbrevet er revideret i forhold til den oprindelige udgave fra september 2015 som følge af en fejl, der resulterede i for lavt fravær for fastlønnede medarbejdere. Overordnet set er sygefraværet 0,1 pct.-point højere i den nye reviderede version.

Udviklingen i fraværet

Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 3,0 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabellen i Læs mere boksen. Det svarer til 6,7 dage pr. beskæftiget. Sygefraværet er på sit laveste niveau siden 1993, hvor en samlet fraværsprocent for arbejdere og funktionærer blev beregnet for første gang.

Faldet er størst for kvindelige arbejdere, som traditionelt har mest sygefravær, nemlig fra 4,5 pct. af den mulige arbejdstid i 2013 til 4,1 pct. i 2014. Også mandlige arbejdere har mindre sygefravær i 2014 end året før, nemlig 3,2 pct. i forhold til 3,5 pct. i 2013. De mandlige funktionærer har traditionelt det laveste sygefravær, og også her ses et fald fra 2,1 pct. i 2013 til 2,0 pct. i 2014. Omvendt stiger sygefraværet for de kvindelige funktionærer fra 3,5 pct. til 3,6 pct.

Fravær på grund af børns sygdom og arbejdsulykker er uændret for alle grupper.

Barselsfraværet er uændret 0,8 pct. af den mulige arbejdstid for alle, selvom fraværet falder for de kvindelige arbejdere.

Fraværets størrelse

Det samlede fravær udgør 4,2 pct. af den mulige arbejdstid i 2014 på DA-området. Den største del udgøres af sygefravær med 3,0 pct.-point, jf. figur 1, efterfulgt af barselsfravær med 0,8 pct.-point. Fravær som følge af børns sygdom, arbejdsulykker og andet fravær udgør hver 0,1 pct.-point af det samlede fravær.

Fraværsprocenten er lavere for funktionærer end for arbejdere. Det samlede fravær for arbejdere udgør 4,2 pct. af den mulige arbejdstid i 2014, mens det udgør 4,1 pct. for funktionærer, jf. tabellen i Læs mere boksen.

For både arbejdere og funktionærer er fraværet lavere for mænd end for kvinder. Det samlede fravær er 3,8 pct. for mandlige arbejdere og 5,4 pct. for kvindelige arbejdere. For funktionærer er det samlede fravær 2,6 pct. for mænd og 6,5 pct. for kvinder.

Sygefraværet følger samme mønster som det samlede fravær, hvor arbejdere har et højere sygefravær end funktionærer og kvinder et højere sygefravær end mænd.

Barselsfraværet fordeler sig anderledes. Barselsfraværet er højest hos de kvindelige funktionærer med 2,5 pct., hvilket er mere end dobbelt så højt som hos de kvindelige arbejdere. Også for mændene er barselsfraværet højere for funktionærer end for arbejdere - hhv. 0,4 pct. og 0,2 pct. Forskellene mellem arbejdere og funktionærers barselsfravær skal ses i lyset af, at arbejderne gennemsnitligt er yngre og ansat i kortere tid end funktionærer.

Metode

Fraværsprocenten er beregnet som antal registrerede fraværstimer i procent af antal mulige arbejdstimer i året fratrukket feriedage, afholdte feriefridage, særlige feriedage og omsorgsdage.

I FraværsStatistik 2014 indgår i alt ca. 448.000 lønmodtagere på DA-området. Resultaterne er sammenvejet på baggrund af antal helårsbeskæftigede i DA's StrukturStatistik 2014.

DA har siden 1972 udarbejdet fraværsstatistik for arbejdere og funktionærer hver for sig og siden 1993 for hele DA-området samlet.

Læs mere om metoden i dokumentationen på DA's hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation FraværsStatistik 2014 i revideret udgave udkommer i dag og indeholder mere detaljerede fraværsoplysninger. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik på salg@da.dk.

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Publiceret:
14. oktober 2016
LÆS MERE
TabelPrintvenlig udgave