Dansk Arbejdsgiverforening har den 14. november 2016 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven

DA-fællesskabet har modtaget Arbejdstilsynets høringsbrev af 2. november 2016 vedrørende ovennævnte bekendtgørelse.

DA-fællesskabet har følgende bemærkninger til udkastet:

Det foreslås, at § 4, stk. 1, i bekendtgørelsen formuleres således:

”Pligten til at anmelde gælder også for fysisk vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, som er en følge af arbejdet.”

Med det forslag, som Arbejdstilsynet er fremkommet med, vil der med begrebet "arbejdsrelateret" efter DA’s opfattelse være tale om en utilsigtet udvidelse af ulykkesbegrebet, som ikke kan rummes inden for arbejdsskadesikringsloven.

I lov om arbejdsskadesikring fremgår således tydeligt af § 5 om skadesbegrebet, at loven omfatter skader "...der er en følge af arbejdet". Der er altså tale om et entydigt årsagsvirkningsforhold mellem arbejde og skade, mens "arbejdsrelateret" angiver et langt mere sammensat årsagsvirkningsforhold.

DA-fællesskabet bemærker i øvrigt hertil, at det tydelige årsagsvirkningsforhold mellem arbejdet og en skades årsager er et helt grundlæggende princip i den erstatningsordning, som arbejdsskadesikringsloven udgør.

DA-fællesskabet finder dertil, at præciseringen bør fremgå af bekendtgørelsens § 2, der angiver området for, hvad der skal anmeldes, og ikke i § 4, der fastlægger, hvem der skal anmelde.

DA har ikke yderligere bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet.

KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
Publiceret:
22. november 2016