Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. december 2016 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høringssvar om forslag til lov om ændring af barselsloven og lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked samt supplerende høring om ændring af sygedagpengeloven om indførelse af en klageadgang til Ankestyrelsen

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA har ikke bemærkninger til forslaget om ændring af beskæftigelseskravet, men bemærker dog i forhold til forslaget om ændring af barselslovens § 27, stk. 3, at denne tekniske ændring i forhold til opgørelsen af beskæftigelseskravet ikke må få negative konsekvenser for en arbejdsgivers adgang til refusion.

I forbindelse med ændring af barselsloven, bør der efter DA’s opfattelse ske en lempelse af reglerne om frist for arbejdsgivers ansøgning om refusion af barselsdagpenge, jf. lovens § 40, stk. 3.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Trine Birgitte Hougaard
33 38 92 05
tbh@da.dk
Publiceret:
12. december 2016