Dansk Arbejdsgiverforening har den 9. august 2017 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Høringssvar på udkast til forslag om ændring af lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøcertifikat m.v.)

DA-fællesskabets høringssvar supplerer Arbejdsmiljørådets høringssvar til det fremsendte lovforslag.

DA-fællesskabet støtter således det overordnede formål med lovforslaget om at styrke ordningen for opnåelse af et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. DA-fællesskabet noterer sig, at forslaget tilvejebringer det nødvendige lovgrundlag for at udmønte den politiske aftale om en styrkelse af arbejdsmiljøcertificeringsordningen.

DA-fællesskabet har følgende konkrete bemærkninger:

Ny § 65, stk. 3

Det bør i den senere udmøntning af bestemmelsen nøje overvejes, hvorledes virksomhedernes oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme - som virksomhederne har kendskab til via arbejdsgiverhøringer - konkret kan indgå i certificeringsorganets audit på en måde, der styrker kvaliteten af den udførte audit.

Der kan således være særlige udfordringer forbundet med det tiltænkte forebyggende sigte i forhold til arbejdsgiverhøringer i f.eks. bygge- og anlægsbranchernes virksomheder, der er præget af skiftende opgaver og af meget høj mobilitet mellem virksomhederne.

Retssikkerhedsmæssige hensyn i forhold til personfølsomme oplysninger bør dertil overvejes nøje i forhold til de konkrete krav, der vil skulle gælde for virksomheden med hensyn til at dele oplysninger fra konkrete arbejdsskadesager med tredjepart.

Ny § 72, stk. 3

DA-fællesskabet påpeger, at der i den nærmere tilrettelæggelse af undersøgelsesbesøg bør være særlig opmærksomhed på i mindst mulig udstrækning at påføre virksomhederne nye administrative byrder, og dertil at besøgsformen ikke får karakter af en generel mistillidserklæring fra myndigheden til det arbejde, virksomheden og certificeringsbureauet har gennemført.

I modsat fald vil undersøgelsesbesøg risikere at medføre, at virksomheder, der med et anerkendt certifikat viser, at de gør en særlig indsats for arbejdsmiljøet, vil opleve, at ordningen med anerkendt certifikat ikke længere er attraktiv.

Ny § 78 a, stk. 2, 2. pkt.

DA-fællesskabet påpeger, at da lovforslaget lægger op til, at en advisering ikke kan påklages, vil der ikke være nogen uafhængig instans, der vil kunne afgøre en eventuel uenighed mellem en virksomhed og certificeringsbureauet om grundlaget for en advisering.

Såfremt virksomheden og certificeringsbureauet ikke kan nå til enighed om, hvorvidt en advisering er afgivet på et korrekt grundlag, vil virksomheden derfor være henvist til at klage over certificeringsbureauet efter procedurer fastlagt i overensstemmelse med kravene i internationale standarder for akkreditering til certificering af ledelsessystemer. Det er p.t. uklart, om dette klagesystem kan håndtere klager over ordningen med advisering.

DA-fællesskabet finder derfor, at det for alle tilfældes skyld skal fremgå af reglerne, at en evt. uenighed mellem en virksomhed og certificeringsbureauet om grundlaget for en advisering skal medføre, at der ikke sker suspension af visningen af virksomhedens kronesmiley.

I øvrigt

DA-fællesskabet deler ikke Arbejdstilsynets vurdering af de økonomiske omkostninger af forslaget for virksomhederne. DA-fællesskabet vurderer således, at omkostningerne for virksomhederne i forbindelse med ændringerne i lovforslaget som minimum vil udgøre 30 til 40 mio. kr.

DA-fællesskabet noterer sig slutteligt, af ordensmæssige årsager, at lovforslaget alene vedrører Arbejdstilsynets regler om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Skovgaard Lauritsen
33 38 93 91
jsl@da.dk
Publiceret:
14. august 2017