Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. september 2017 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høringssvar om nye regler om fradrag for frivilligt ulønnet arbejde for dagpengemodtagere

DA har modtaget et udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse (Nye regler for fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere).

Lovforslaget udmønter den politiske aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde fra 26. august 2017.

DA har følgende bemærkninger:

DA finder det logisk, at dagpengereglerne giver mulighed for, at personer, som har et frivillige ulønnet engageret, kan fortsætte med et sådant engagement i et vist omfang ved overgang til dagpenge eller anden offentlig ydelse.

Det er ligeledes DA’s vurdering, at der skal være en grænse for et sådant engagement, når en person samtidig er ydelsesmodtager. En sådan grænse skal sikre, at der er motivation for ydelsesmodtagere til at påtage sig alle typer job på arbejdsmarkedet, og at et frivilligt engagement, som indirekte finansieres gen-nem offentlige ydelser, ikke har et omfang, så det er konkurrenceforvridende i forhold til tilsvarende aktiviteter hos private virksomheder.

Hertil kommer, at et frivilligt engagement samtidig med, at personen er ydelsesmodtager, ikke bør kunne udvikle sig på en måde, så der reelt er tale om en udvidelse af den offentlige sektor.

Regeringens lovudkast

DA ser intet behov for at udvide den hidtidige grænse på 4 timer om ugen for frivilligt ulønnet arbejde uden fradrag i ydelsen. Det gælder særligt for dagpengemodtagere, hvor en øget adgang til at udføre frivilligt arbejde uden fradrag i dagpengene indeholder risiko for at udbuddet af arbejdskraft begrænses.

DA har i den forbindelse noteret sig, at forligspartierne har aftalt, at de nye regler skal evalueres efter 2 år, og at aftaleparterne har forpligtet sig til at finde en politisk løsning, hvis der viser sig en uhensigtsmæssig udvikling efter de nye reglers ikrafttræden.

DA skal endvidere konkret foreslå, at det i lovforslagets bemærkninger, side 4, 2. bullet og under pkt. 2.3.1.2, fastsættes, hvordan ”mindre frivillige organisationer” nærmere skal forstås og afgrænses. Der bør efter DA’s vurdering være tale om helt små organisationer og foreninger, da netop opgaver med karakter af primær drift normalt udbydes som almindeligt lønarbejde og i øvrigt efter lovforslaget (for større organisationer eller foreninger) fastholdes som arbejde, der giver fradrag for første time.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
25. september 2017