Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. november 2017 svaret Patent- og Varemærkestyrelsen i sagen om

Høringssvar om udkast til forslag om lov om forretningshemmeligheder

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) kan støtte lovforslaget for så vidt angår de dele, der berører arbejdsmarkedet og ansættelsesretlige forhold, og som har været drøftet i Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg, herunder navnlig lovforslagets §§ 1, 3 og 5.

DA er enig i den valgte balance for minimumsimplementeringen, hvorefter udgangspunktet er en tekstnær implementering af direktivet. DA er enig i, at nogle af de forudsætninger om ansættelsesretlige forhold, som direktivet bygger på, bliver berørt i lovforslagets bemærkninger og ikke i selve lovteksten. DA er således enig i de almindelige bemærkninger til lovforslagets pkt. 2.6, hvorefter omstændigheder, der kan føre til afvisning af en anmodning om foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er omhandlet i direktivet, gennemføres uden udtrykkelig bestemmelse i loven.

DA lægger i øvrigt navnlig vægt på:

  • at det fastslås i lovforslagets bemærkninger, at direktivet (og loven) ikke berører arbejdsmarkedets parters uafhængighed og deres ret til at indgå kollektive overenskomster
  • at der med lovforslaget ikke sker ændring af de gældende arbejdsretlige grundsætninger om loyalitet i ansættelsen
  • at lovforslaget ikke indskrænker en virksomheds mulighed for at anvende ansættelsesklausuler i henhold til ansættelsesklausulloven
  • at lovforlaget respekterer aftalte og lovbestemte regler om information og høring m.v.

DA skal om indholdet alene bemærke, at lovbemærkningerne til lovforslagets § 1 (side 67, 2. afsnit, 1. pkt.) om, hvad forstås ved kollektive aftale, bør formuleres således, at det ligger tættere ved dansk arbejdsretlig teori og praksis, jf. således Hovedaftalen, 2015, side 20 ff.:

”Det bemærkes i øvrigt, at der ved en kollektiv overenskomst i henhold til dansk arbejdsretlig teori og praksis forstås en aftale om løn- og arbejdsforhold indgået mellem på den ene side et lønmodtagerforbund eller en gruppe af lønmodtagere og på den anden side en arbejdsgiverorganisation eller en enkelt arbejdsgiver.”

DA kan støtte ophævelsen af den gældende markedsføringslovs § 23, stk. 2. For de øvrige dele af lovforslaget skal DA henvise til fælles høringsvar afgivet af Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer.

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
7. november 2017