LønStatistik 3. kvartal 2017

  • Stort set uændret lønudvikling på DA-området

I 3. kvartal 2017 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området steget med 2,3 pct. Dette er 0,1 pct.-point mindre i forhold til kvartalet før.

Af den samlede årsstigning udgør udmøntning fra lokale lønreguleringer, forhøjelser af lønsatser i overenskomster og andre ændringer i faste lønninger m.v. 1,4 pct.-point, mens bidrag fra genebetalinger, pension, personalegoder og fritvalgsordninger tilsammen udgør 0,9 pct.-point i 3. kvartal 2017, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

For arbejdere steg lønomkostningerne med 2,3 pct. på årsbasis i 3. kvartal 2017, hvilket er 0,1 pct.-point mindre i forhold til kvartalet før. Fritvalgsordninger og pension bidrog med tilsammen 1,1 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger aftog med 0,2 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Funktionærernes lønomkostninger steg med 2,4 pct. i 3. kvartal 2017, hvilket også var tilfældet kvartalet før. Fritvalgsordninger bidrog med 0,5 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra personalegoder og pension tilsammen udgjorde 0,5 pct.-point. jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Udviklingen i lønomkostningerne over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren nedenfor.

Inden for fremstillingsvirksomhed steg lønomkostningerne med 2,0 pct. i 3. kvartal 2017, hvilket er 0,2 pct.-point mindre i forhold til forrige kvartal, jf. tabel 2 i læs mere boksen. Ændringer i fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 1,1 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger aftog 0,1 pct.-point jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Lønomkostningerne inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg med 2,6 pct., hvilket er 0,2 pct.-point mindre end kvartalet før. Bidrag fra fritvalgsordninger, personalegoder og pension udgjorde tilsammen 1,1 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger aftog med 0,2 pct.-point.

I serviceprægede erhverv steg lønomkostningerne i 3. kvartal 2017 med 2,4 pct., hvilket også var tilfældet kvartal før. Bidrag fra fritvalgsordninger, personalegoder og pension udgjorde tilsammen 1,1 pct.-point af stigningen, mens bidraget fra genebetalinger aftog med 0,1 pct.-point.

Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og geografi er vist i tabel 2 i læs mere boksen.

Lønomkostninger

I statistikken er ændringer i lønomkostningerne defineret ved ændringer i fortjenesten inkl. gene. Ud over lønreguleringer inkluderer denne også ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder. Betalinger, som er af uregelmæssig karakter (eksempelvis efterreguleringer af løn, bonus og overskud, som ikke vedrører måleperioden), indgår ikke i omkostningsbegrebet.

Fritvalgsordninger

Ved overenskomstforhandlingerne i 2017 er der for hovedparten af overenskomsterne aftalt forhøjelser af fritvalgsordninger og lignende ordninger. Effekten af disse fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området er på årsbasis 0,6 pct.-point i 3. kvartal 2017.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger stiger med mindre end 0,1 pct. fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017. De samlede medarbejderomkostninger stiger således også med 2,3 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De højere medarbejderomkostninger skyldes bl.a., at arbejdsgiverne skal betale et højere uddannelsesbidrag i 2017 (AUB-bidrag), og at bidraget til arbejdsskadeafgiften også er højere. Hertil kommer øgede aftaltebestemte medarbejderomkostninger.

I modsat retning trækker et lavere bidrag til Lønmodtagers Garantifund (LG) og et lavere bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 3. kvartal 2017 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og offentliggøres samme dag som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik, pr. e-mail salg@da.dk

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
15. november 2017
LÆS MERE
Printvenlig nyhedsbrevTabel 1Tabel 2