Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. november 2017svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar om forslag til lov om ferie og forslag til lov om forvaltning samt administration af tilgodehavende fe-riemidler m.v.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) kan støtte lovforslagene om forslag til lov om ferie og forslag til lov om forvaltning samt administration af tilgodehavende feriemidler m.v.

Udkastene til lovforslagene udmønter den politiske aftale om, at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie – ny ferieordning med samtidighedsferie.

DA har som bekendt sammen med øvrige arbejdsmarkedets parter deltaget i regeringens Ferielovsudvalg. DA bakker fuldt op om den betænkning, som Ferielovsudvalget i enighed afgav i august 2017, og som indeholder forslag til en ny lovpakke og forslag til finansieringen heraf. Dette er grundlaget for den brede politiske aftale, som har tilslutning af næsten alle Folketingets partier.

DA’s udgangspunkt er, at feriestoffet allerede fra før ferieloven i 1938 har været en integreret del af de kollektive overenskomster og den danske model.

DA lægger vægt på, at lovpakken og den politiske aftale samlet både sikrer, at de danske ferieregler lever op til EU-rettens krav, og sikrer virksomhedens muligheder for administrative lettelser. Virksomhedernes økonomi i overgangen til et nyt feriesystem bliver sikret via forslagene til forvaltnings- og administrationsloven og om kompensation til virksomhederne i en overgangsperiode.

Der er således tale om en samlet afbalanceret pakke, der er et hele. Dette gælder også finansieringsmodellen, der skal kompensere virksomhederne ved skiftet til en ny ferieordning. Finansieringen indeholder udskudt skat af feriegodtgørelse for feriekortordninger uden feriekasser, reduceret bidrag til Lønmodtagernes Garantifond samt reduceret finansieringsbidrag. Kompensationen medfører f.eks. en årlig bruttokompensation på ca. 200 mio. kr. i 2020, ca. 420 mio. kr. i 2025 og ca. 450 mio. kr. i 2040. Lovforslagene indebærer, at private arbejdsgivere fuldt ud bliver kompenseret for deres merudgifter frem til 2040.

DA kan støtte lovforslaget til nye ferielov, der bygger på princippet om samtidighedsferie med et ferieår, der begynder i september og med en afholdelses-periode på i alt 16 måneder. DA kan også støtte forslaget til lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, der i forbindelse med overgangen til et nyt feriesystem sikrer lønmodtagernes krav på tilgodehavende ferie-midler og giver arbejdsgiverne mulighed for at beholde de tilgodehavende fe-riemidler, indtil de forfalder til betaling. Det samme gælder forslagene i forslaget til ændringer af anden lovgivning.

DA deler lovforslagets og ferielovsudvalgets beskrivelser af EU-Domstolens praksis om det EU-retlige lønmodtagerbegreb. DA oplever dog en usikkerhed om rækkevidden af hhv. den nye ferielov og overgangsordningen for direktører.

DA skal ikke undlade at bemærke, at implementeringen af og overgangen til et nyt feriesystem kræver ændringer i kollektive overenskomster og administrative rammer, regler og rutiner. DA er således enig i, at en ny ferielov, som foreslået, ikke bør træde i kraft før den 1. september 2020, men henset til, at overgangsordningen virker allerede fra september 2019, bør lovpakkens vedtagelse fremmest hurtigst muligt.

DA forventer at være i tæt kontakt med ATP-huset om implementeringen, da der skal sikres lettest mulig administration for lønmodtagere, virksomheder og ATP-huset.

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
16. november 2017