Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. december 2017 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar om lovforslag om ændring af barselsloven med henblik på indføre sorgorlov for fædre og medmødre

Beskæftigelsesministeriet har bedt om bemærkninger til udkast til lovforslag om indførelse af ret til sorgorlov til fædre og medmødre, således at disse ligestilles med mødre, der allerede i dag har ret til sorgorlov i 14 uger ved et spædbarns død inden den 32. uge efter fødslen.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) finder generelt, at der ikke er behov for yderligere orlovsrettigheder på det danske arbejdsmarked, idet der allerede er rigelige muligheder for at tage orlov efter eksisterende frihedsrettigheder. Imidlertid er der her tale om en helt ekstraordinær og for forældrene ulykkelig situation, hvor der er saglige grunde for at ligestille fædre og medmødre med de rettigheder, som mødre allerede har.

DA støtter, at der med forslaget bliver fastsat en varslingsbestemmelse, således at en arbejdsgiver i forbindelse med sorgorlov underrettes uden ugrundet ophold, som vil give arbejdsgiveren mulighed for at planlægge arbejdet og tage højde for medarbejderens fravær.

Det fremsendte lovudkast giver ikke DA anledning til yderligere bemærkninger.

KONTAKT
Chefkonsulent
Trine Birgitte Hougaard
33 38 92 05
tbh@da.dk
Publiceret:
15. januar 2018