Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. januar 2018 svaret Justitsministeriet i sagen om

Høring om Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, til den tværministerielle arbejdsgruppe om eftersyn af kontrolbestemmelser, under Justitsministeriet

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA har den 15. januar 2018 afgivet svar på høring om Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, til den tværministerielle arbejdsgruppe om eftersyn af kontrolbestemmelser, under Justitsministeriet.

DA påpeger i høringsvaret, at på tre konkrete områder giver loven ikke det niveau af retssikkerhed, virksomheder i dag bør have:

  • For det første, at lovens regler om proportionalitet og skånsomhed ved myndighedskontroller er så vage og har så brede undtagelser, at de reelt ikke har nogen betydning for myndighedernes adfærd ved langt de fleste tvangsindgreb.
  • For det andet, at de undtagelser der gælder for hovedreglen om at varsle et kontroltilsyn 14 dage forud for den planlagte gennemførelse, efter lovens bemærkninger og Justitsministeriets vejledning må fortolkes så bredt favnende, at kontrolmyndigheder helt overvejende kan se bort fra hovedreglen om at varsle kontroltilsyn på forhånd.
  • For det tredje, at den retssikkerhed loven skal give virksomhederne vedrørende kontrolmyndigheders adgang til at oplyse mulige straffesager efter myndighedernes særlovsbestemmelser uden om reglerne efter strafferetsplejen, har visse væsentlige problemer i forhold til at sikre, at oplysninger indhentet med særlovsbestemmelser, uden om reglerne i strafferetsplejen, ikke konsekvent bliver anvendt til strafformål.

DA anbefaler derfor arbejdsgruppen, at der overvejes en revision de pågældende bestemmelser i loven, og DA giver for hvert område konkrete anbefalinger til hvordan de enkelte problemstillinger bør adresseres.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Skovgaard Lauritsen
33 38 93 91
jsl@da.dk
Publiceret:
17. januar 2018