Dansk Arbejdsgiverforening har den 19. januar 2018 svaret Børne- og Socialministeriet i sagen om

Høringssvar om udkast til forslag til lov om forsøg med socialt frikort

Børne- og Socialministeriet har den 21. december 2017 sendt forslag til lov om forsøg med socialt frikort i høring.

DA noterer sig, at formålet med loven er at understøtte, at de mest udsatte borgere i samfundet får bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen.

Med forsøget får borgere med særlige sociale problemer, herunder misbrug, hjemløshed og betydelige psykiske vanskeligheder mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit årligt ved ordinært ustøttet arbejde for virksomheder i en forsøgsperiode i 2019 og 2020. Indtægt på det sociale frikort vil ikke skulle fra-drages i offentlige ydelser eller medgå i beregningen af betaling for botilbud eller en skyldners betalingsevne m.v.

DA vurderer, at det vil tilskynde de mest udsatte borgere til at få en vis tilknytning til fællesskabet på arbejdsmarkedet og forøge deres livskvalitet, hvorfor DA støtter lovforslaget.

DA har i øvrigt følgende bemærkninger til forslaget:

IT-løsning for indberetning af aktivitet.

DA noterer sig, at der som led i forsøget udvikles en tværkommunal it-løsning (app), hvor virksomheder kan indberette beløb for det aftalte arbejde. Det er uklart, hvorvidt virksomhederne alene skal indberette lønoplysninger i denne app, eller om virksomhederne samtidig skal registrere oplysningerne i eIndkomst på linje med lønnen for øvrige medarbejdere. Såfremt indberetning på app’en er et tillæg til den almindelige indberetning, vil dette indebære administrative byrder for virksomhederne. DA mener, at det er afgørende, at virksomhederne alene skal indberette oplysninger ét sted. DA finder ligeledes, at det skal sikres, at virksomhederne har fuldt overblik over saldoen på de skattefrie beløb, også for at sikre, at virksomhederne overholder f.eks. kildeskattereglerne.

Optjening af feriepenge og pension m.v.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at en arbejdsgiver, som ansætter en person efter ordningen om socialt frikort, skal leve op til de samme lovkrav som ved ansættelse af en person, som ikke er en del af ordningen. DA vurderer, at de pågældende personer vil være berettiget til optjening af ferie og feriepenge, pension, søgehelligdagsopsparing, fritvalgsordning, ATP m.v. gen-nem deres ansættelse, jf. de gældende overenskomster og lovgivning. Det er uklart, hvorvidt dette er en del af frikortets beløb på 20.000 kr. skattefrit om året samt i givet fald, hvor arbejdsgiver registrerer denne indtægt. Der skal nødvendigvis være en afklaring heraf, også af hensyn til f.eks. arbejdsgiverens forpligtelse til at udstede et ansættelsesbevis.

Det er ligeledes ikke klart, om og hvordan f.eks. optjente ferierettigheder skal behandles i forhold til forsørgelsesgrundlaget.

DA skal desuden henlede opmærksomheden på afklaring af de skattefrie beløb i relation til de øvrige skatteregler, da virksomheden efter gældende kildeskattelov er ansvarlig for korrekt skatteafregning.

Forsøgsordning.

DA bakker op om, at lovforslaget er en forsøgsordning. Dette indebærer en evaluering af, hvordan ordningen har fungeret i praksis. I den forbindelse er det bl.a. væsentligt at fastsætte og måle på konkrete succeskriterier, herunder eksempelvis vurdere, hvor meget ordningen har været brugt, hvorvidt målgruppen er den rigtige, samt hvorvidt ordningen har bidraget til, at de pågældende kommer ud af sociale problemer og/eller får en forøget livskvalitet.

KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
Publiceret:
19. januar 2018