Dansk Arbejdsgiverforening har den 16-02-2018 svaret Justitsministeriet i sagen om

Høring over udkast til forslag til ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Justitsministeriet har bedt om bemærkninger til udkast til ændring af lov om tv-overvågning. Ændringen sker på baggrund af at reglerne i persondataloven, fra den 25. maj 2018, afløses af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har noteret sig, at ændringsforslaget til lov om tv-overvågning i vidt omfang viderefører de regler og praksis for håndtering af personoplysninger i forbindelse med videoovervågning på arbejdsmarkedet, som i dag følger af persondatalovens kapitel 6 a.

Forslaget giver endvidere mulighed for, at virksomheder fremover kan dele og videregive billedoptagelser fra tv-overvågning, med andre erhvervsdrivende, i kriminalitetsforebyggende øjemed.

DA finder det positivt, at man med lovforslaget giver bedre mulighed for, at virksomheder, kan vidensdele og advare hinanden om f.eks. omrejsende kriminelle.

DA støtter på den baggrund, den foreslåede ændring af tv-overvågningsloven.

Justitsministeriet lægger endvidere op til at videreføre muligheden for, at sanktionere overtrædelser med bøde eller fængsel i lov om tv-overvågning, i lighed med den nuværende hjemmel i persondatalovens § 70. DA hæfter sig imidlertid ved, at det fremgår af lovforslaget, at både bødeniveau og strafferamme skal forhøjes væsentligt i forhold til det nuværende niveau.

DA finder ikke et grundlag for et skærpet bødeniveau, og opfordrer derfor til, at der i lovbemærkningerne redegøres nærmere for hvad der menes med en ”væsentlig” forhøjelse.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Politisk konsulent, Advokat
Ann Marie Willemoes Jørgensen
33 38 92 37
amj@da.dk
Publiceret:
20. februar 2018