Dansk Arbejdsgiverforening har den 21. februar 2018 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høringssvar om forslag til præcisering af regler om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension

Beskæftigelsesrådet er den 7. februar 2018 blevet hørt om forslag til ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension (præcisering af regler om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension).

Lovforslaget tager sigte på at skabe klarhed om iværksættelse af ressourcefor-løb og dokumentationskravet i forbindelse med tilkendelse af førtidspension, herunder, at:

  • dokumentationskravet for tilkendelse af førtidspension i visse tilfælde kan være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb
  • ressourceforløb er relevant, når der er et udviklingsperspektiv i forhold til arbejdsevnen, og at det således er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at der kan peges på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og på sigt blive i stand til at deltage på arbejdsmarkedet, f.eks. i et fleksjob.

Der er stor forskel på kommunernes praksis ved tilkendelser af førtidspension. DA mener, at en præcision af reglerne kan bidrage til at reducere de kommunale forskelle.

Arbejdsgiversiden i BER (DA og Lederne) hæfter sig samtidig ved, at forslaget ikke ændrer ved førtidspensionsreformens overordnede mål, om at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv. Forslaget fastholder intentionen om, at en borger som udgangspunkt skal have deltaget i mindst ét ressourceforløb, før der kan tilkendes førtidspension.

Arbejdsgiversiden hæfter sig desuden ved, at præciseringen ikke vil have væsentlige økonomiske konsekvenser.

KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
Publiceret:
23. februar 2018