Arbejdsmiljøet varetages bedst gennem samarbejde

En lokal indsats på fælles standarder

De private arbejdsgiveres fælles politiske interesser i forhold, der har med sikkerhed, sundhed og arbejdsskade at gøre, varetages af DA.

Arbejdsmiljøproblemer håndteres bedst af dem, der har problemerne inde på livet. Det vil i praksis sige, at arbejdsgivere og medarbejdere på virksomheder – støttet af organisationerne – samarbejder om at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøområdet er i stigende grad præget af virksomhedernes vilje til og ønske om selv at håndtere indsatsen.

Derfor skal lovgivningen og arbejdsmiljøsystemet indrettes, så det giver virksomhederne og medarbejderne de bedste rammer og instrumenter til selv at håndtere arbejdsmiljøet og lokalt forbedre arbejdsmiljøet, herunder også det psyko-sociale arbejdsmiljø. Herved opnås også det bedst mulige samspil mellem varetagelsen af arbejdsmiljøet og andre beslægtede spørgsmål vedrørende medarbejdernes trivsel og arbejdsvilkår.

Der er med arbejdsmiljøreformen, der trådte i kraft i 2005, taget et betydeligt skridt i retning af at styrke virksomhedernes selvforvaltning og ansvar. Dette er først og fremmest sket gennem indførelse af en række virksomhedsnære instrumenter, f.eks. aftaler, certificering, bindende forhåndsbesked m.v. Denne udvikling skal fastholdes i de kommende år.

Internationalt arbejder DA bl.a. for, at der skabes et fælles europæisk beskyttelsesniveau på arbejdsmiljøområdet. Dårligt arbejdsmiljø må aldrig blive et konkurrenceparameter – heller ikke mellem de enkelte lande.

LINKS
Arbejd­sskade- styrelsenBeskæft­igelses- ministerietArbejdsm­iljørådetBranche­arbejds- miljørådArbejdsmiljø- instituttetArbejds­tilsynetDublin-instituttetBilbao-instittutetEU's beskæftigel-sesdirektorat DG EMPL