Overenskomst: Opsigelse af lokalaftale om ansættelse på funktionærlignende vilkår

Opsigelse af lokalaftale om ansættelse på funktionærlignende vilkår (DA/DI)

Principielle tvister

Tvist om hvorvidt lokalaftale vedrørende funktionærlignende vilkår er omfattet af Hovedaftalens § 7, stk. 2 og derfor vil være gældende indtil anden overenskomst træder i stedet eller der frigøres ved konflikt.

Resumé

En virksomhed har opsagt en lokalaftale fra 1989 om ansættelse på funktionærlignende vilkår. Lokalaftalen indeholder følgende opsigelsesbestemmelse: ”Aftalen er et supplement til den ovenfor nævnte overenskomst mellem Jernets Arbejdsgiverforening og Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark, løber sammen med denne, og kan kun opsiges af parterne med 3 måneders varsel til den
1. i en måned og til udløb sammen med overenskomsten.”

Arbejdstagersiden gør bl.a. gældende, at lokalaftalen stadig er gældende, da lokalaftalen efter sit indhold og baseret på opsigelsesbestemmelsen må anses for at have karakter af en kollektiv overenskomst. Lokalaftalen er dermed omfattet af Hovedaftalens § 7, stk. 2.

Arbejdsgiversiden bestrider dette og gør bl.a. gældende, at Hovedaftalens § 7, stk. 2, efter sin ordlyd, formål og i henhold til retspraksis finder anvendelse på overenskomster i modsætning til lokalaftaler. Formålet med § 7, stk. 2 er netop at beskytte de ansatte mod, at de står uden kollektive minimumsvilkår. De ansatte omfattet af nærværende lokalaftale faldt efter opsigelsen tilbage på Industriens Overenskomst.

Fakta

Dato: 21. februar 2023

Instans: Arbejdsretten

Sagsnummer: AR2023–177 og DA20230148

Klager: FH for CO-industri

Indklaget: DA for DIO-I for virksomhed

Modpartens repræsentant: Advokat Ann-Beth Kirkegaard

Status: Sag udsat på replik

Kontakt: DA, advokat Søren Møller Rasmussen, SMR@da.dk, tlf. 29200425

Skabelon til indberetning af Principielle tvister

Læs mere om

OVERENSKOMST: OPSIGELSE AF LOKALAFTALE OM ANSÆTTELSE PÅ FUNKTIONÆRLIGNENDE VILKÅR