Integration

Fire ud af fem børn af kontanthjælpsmodtagere har ikke-vestlig baggrund

DA Analyse

Der kommer færre og færre børn af kontanthjælpsmodtagere i Danmark. Men ikke-vestlige indvandrere udgør en større og større andel af dem.

Godt 80 pct. af de børn, hvor begge forældre er på kontanthjælp, har ikke-vestlig baggrund. Det viser en ny analyse fra DA på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. I marts 2018 havde ca. 14.500 børn forældre, hvor begge var på kontanthjælp. Af dem var 12.000 således børn af ikke-vestlige indvandrere.

Ikke-vestlige indvandrere er generelt overrepræsenteret på kontanthjælp, hvor ca. en tredjedel af alle kontanthjælpsmodtagere har ikke-vestlig baggrund. Når det kommer til børn af forældre på kontanthjælp, er disse altså yderligere markant overrepræsenteret.

Hvis man medregner gruppen af børn, som har en enlig forælder på kontanthjælp, udgør børn med ikke-vestlig baggrund godt halvdelen, eller ca. 22.500 ud af i alt ca. 42.000 børn, hvor en enlig eller begge forældre er på kontanthjælp.

Flest børn med kontanthjælpsforældre er ikke-vestlige

Færre ikke-vestlige børn med kontanthjælpsforældre

Den store flygtningestrøm i årene omkring 2015 har resulteret i en stigning i antallet af ikke-vestlige børn, hvor begge forældre er i kontanthjælpssystemet. Fra 2015 til 2017 steg antallet af børn af ikke-vestlige kontanthjælpspar fra ca. 10.000 til 15.000. Efterfølgende er udviklingen vendt, og i 2018 er antallet 12.000.

I samme periode er der gennemført en række reformer af kontanthjælpssystemet. Der er indført en integrationsydelse og indgået en trepartsaftale, der udover at have etableret en integrationsgrunduddannelse (IGU) har ændret beskæftigelsesindsatsen rettet mod nytilkomne flygtninge. Dette kan forventes at have bidraget til den positive udvikling.

Færre ikke-vestlige børn har forældre på kontanthjælp

Børn med ikke-vestlig baggrund er fortsat overrepræsenteret

Til trods for et faldende antal ikke-vestlige børn med forældre på kontanthjælp udgør gruppen dog en stigende andel af samtlige børn af kontanthjælpsmodtagere. I 2013 havde ca. 55 pct. af de børn, hvor begge forældre modtog kontanthjælp, ikke-vestlig baggrund. I 2018 er tallet steget til ca. 80 pct.

Dette skyldes, at danske forældre i højere grad har forladt kontanthjælpssystemet end forældre med ikke-vestlig baggrund, samt at ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp i gennemsnit har flere børn.

Når børn vokser op med forældre på kontanthjælp, øger det markant sandsynligheden for, at de selv ender på kontanthjælp, når de bliver voksne. En tidligere analyse fra DA har vist, at der er tre gange så stor sandsynlighed for, at unge er på kontanthjælp, hvis deres forældre selv har været på kontanthjælp. Der er altså her en særlig udfordring blandt ikke-vestlige indvandrere.

Stigende andel børn med kontanthjælpsforældre er ikke-vestlige

Sådan har vi gjort

Der er i analysen fokuseret på familier, hvor forældrene primo marts har modtaget en ydelse i kontanthjælpssystemet (kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse). Samtlige tre ydelser omtales i analysen som kontanthjælp. Der er betinget på, at personerne har modtaget ydelse i mindst 4 sammenhængende uger.

Kontanthjælpsfamilier består i denne sammenhæng enten af en enlig, der modtager en kontanthjælpsydelse, eller par, hvor begge modtager en ydelse i kontanthjælpssystemet. Parrene udgøres af ægtefæller, registrerede partnere, samlevende og samboende. Der ses i analysen bort fra par, hvor kun den ene modtager kontanthjælp.

Forældreoplysningerne er fundet ved kobling af ydelsesoplysninger fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og familieoplysninger fra Befolkningsregistret.

Børn er defineret som hjemmeboende personer mellem 0 og 18 år. Børnenes herkomst er defineret ud fra forældrenes herkomst. Hvis begge forældre er indvandrere med ikke-vestlig herkomst, tæller børnene i denne analyse som ikke-vestlige indvandrere.

Børn af par, hvor forældrene er registreret med forskellig herkomst, f.eks. en ikke-vestlig indvandrer og en ikke-vestlig efterkommer, vil fremgå af kategorien øvrige.

Der er i analysen fokuseret på udviklingen i antallet af børn af ikke-vestlige indvandrere.

Læs mere om

INTEGRATION