Arbejdsmiljø og sundhed

Få er permanent begrænsede af smerter i arbejdet

DA Analyse

De fleste beskæftigede er ikke begrænsede i deres arbejde på grund af smerter. Og ofte er de begrænsninger, nogle kan opleve på grund af smerter, noget der går over igen. Omfanget af personer, der føler sig begrænset af smerter i jobbet, er ikke steget siden 2012.

Danskere på arbejdsmarkedet oplever generelt ikke at være begrænsede af smerter i deres job. Blandt alle beskæftigede er det således kun to pct., der svarer, at de er meget begrænsede af smerter i arbejdet. De fleste – 68 pct. – oplever ikke begrænsninger i arbejdet på grund af smerter, jf. figur 1.

 

 

Hver tredje oplever at være begrænset af smerter i et givent år i Arbejdsmiljø- og Helbredsundersøgelsen, jf. figur 1. Men smerter er ofte ikke en kronisk tilstand. På samme måde varierer oplevelsen af, om smerterne medfører begrænsninger også ofte over tid. Enten fordi smerterne forsvinder igen, eller fordi smerterne i mindre grad virker begrænsende.

Omfanget af personer, der oplever at være begrænset af smerter i jobbet, har ikke ændret sig siden 2012. 6 ud af 10 af de beskæftigede oplevede hverken at være begrænset i arbejdet af smerter i 2012 eller 2018. Hver 10. af de beskæftigede oplevede at være begrænset i arbejdet på grund af smerter begge år, jf. figur 2.

 

 

Forskerne er generelt enige om, at det i langt de fleste tilfælde af smerter vil det være gavnligt at holde kroppen i gang på arbejdet og i fritiden, jf. NFA, 2019b. På arbejdet kan arbejdsopgaverne tilpasses i en kortere eller længere periode, så den enkelte er mindre begrænset af smerterne i arbejdet, og i fritiden kan den enkelte lindre og forbygge nye smerter gennem træning og fysisk aktivitet, jf. Sundhedsstyrelsen 2018.

Smerteoplevelsen vil således afhænge af individet. Alt afhængigt af, om personen frygter smerterne, træner og har viden om, hvad smerter er, vil smerterne føles mere eller mindre begrænsende. Smerter kan dog både opstå uden nogen konstaterbar årsag og grundet skader eller sygdom. Derfor er det væsentligt, om smerterne vedvarende opleves som en begrænsning. Dette er dog ikke tilfældet for 9 ud af 10 beskæftigede.

Sådan har vi gjort

Analysen er gennemført på baggrund af data fra Arbejdsmiljø og Helbred, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har stillet til rådighed for Dansk Arbejdsgiverforening. Dansk Arbejdsgiverforening er alene ansvarlig for analyse, fortolkning og fremstilling af resultaterne. Udlevering af datadokumentationen kan ske ved henvendelse til Dansk Arbejdsgiverforening.

I Arbejdsmiljø og Helbredsundersøgelsen er der oprettet en kohorte, hvor nogle tusinde beskæftigede følges år for år. Det gør det muligt at følge en gruppe af beskæftigede over flere år.

7.391 beskæftigede, har både i 2012 og 2018 besvaret spørgsmålet: ”Har du på grund af smerter været begrænset på dit arbejde inden for de sidste 3 måneder”. Besvarelserne for individerne i de 2 år er sammenlignet i figur 2.5.2.

Kohorten er et udsnit af Arbejdsmiljø og Helbredsundersøgelsen, og det er ikke muligt at bruge de vægtede data på tværs af årene. I figur 2.5.2 har DA derfor valgt ikke at bruge den vægt, der bygger på stikprøvedesignet. Resultaterne kan derfor ikke sammenlignes med de nationalt repræsentative tal, der offentliggøres på https://arbejdsmiljodata.nfa.dk/.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED