Beskæftigelse

Potentiale for højere arbejdstid blandt fleksjobbere

DA Analyse

Efter reformen af fleksjob og førtidspension i 2012 har flere og flere danskere fået tildelt et fleksjob. I 2023 fik godt 12.000 danskere tildelt et fleksjob mod kun 5.400 personer i 2013.

Udviklingen har fundet sted samtidig med en markant stigning i antallet af danskere, som årligt får tildelt førtidspension. Her fik over 23.000 danskere tilkendt førtidspension i 2023 mod knap 6.400 personer i 2014.

Da førtidspension er målrettet danskerne med den dårligste arbejdsevne, så må det alt andet lige antages, at arbejdsevnen for de øvrige borgere på fleksjob burde stige, når personerne med de største udfordringer i stigende grad omfattes af en anden ordning.

Men desværre viser udviklingen det modsatte. Det gennemsnitlige ugentlige timetal i fleksjob er faldet med ca. 2,4 timer fra 11,5 timer om ugen i 2013 til 9,1 timer om ugen i 2023, jf. figur 1.

I 2023 svarer det til, at der er knap 20.200 fuldtidsstillinger i fleksjob i Danmark. Men hvis fleksjobberne i 2023 stadigvæk arbejdede lige så mange timer om ugen i gennemsnit som i 2013, så ville det svare til næsten 5.200 flere fuldtidsstillinger på landsplan, jf. figur 2.

- I lyset af udviklingen i de seneste 10 år og forskelle mellem kommunerne er der et stort potentiale for at øge arbejdstiden i fleksjobordningen, som det er oplagt at udnytte i en tid, hvor vi kæmper med udbredt mangel på medarbejdere, siger vicedirektør i DA Erik E. Simonsen.

 

 

Da lovgivningen om fleksjob er den samme i hele landet, så må det antages, at personer i fleksjob i gennemsnit også har den samme arbejdsevne uafhængigt af deres bopæl. Men gennemsnittet for de 10 kommuner med højest timetal er næsten 2 timer højere end landsgennemsnittet, jf. figur 3. Hvis timetallet for fleksjob i samtlige kommuner bliver øget til niveauet for kommunerne i top 10, så vil det svare til næsten 4.200 fuldtidsstillinger, jf. figur 4.

 

 

Potentialet stiger yderligere, når udviklingen over tid og forskelle mellem kommuner kombineres. I 2013 var det gennemsnitlige timetal i fleksjob for kommunerne i top 10 således 15,9 timer om ugen, jf. figur 5. Hvis den gennemsnitlige arbejdstid i fleksjob i 2023 blev hævet til dette niveau, så ville det svare til næsten 15.000 fuldtidsstillinger, jf. figur 6.

 

 

Der er således et stort potentiale for at afhjælpe manglen på medarbejdere ved at have større fokus på at øge arbejdstiden for personer i fleksjob. En del af dette arbejde bør være en omlægning af fleksjobordningen, så det bedre kan betale sig at arbejde. DA har fremlagt et sådan forslag i ”12 forslag til bedre og billigere jobcentre”.

Det er forskellige kommuner, som har henholdsvis de 5 højeste og 5 laveste timetal i fleksjob i 2013 og 2023.

 

Timetallet for fleksjob i Brøndby Kommune er steget fra det 3. laveste i 2013 (7 timer) til det 3. højeste i 2023 (11 timer). Ingen kommune har bevaret deres top-5-placering eller bund-5-placering fra 2013 til 2023. Det tyder på, at variationen mellem kommuner i timetallet i fleksjob langt fra kun skyldes socioøkonomiske/demografiske faktorer, men at der derimod er forskellige tilgange til brugen af fleksjob i kommunerne.

Et timetal på knap 16 timer om ugen – som i det bedste scenarie i Figur 5 – vil svare til, at hver person i fleksjob har to almindelige arbejdsdage om ugen. Flere kommuner er allerede i dag bedre end andre til at sammensætte fleksjob med højere arbejdstid.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE