EU og international

Østeuropæere har øget Danmarks velstand med 42 mia. kr. i 2018

DA Analyse

Siden østudvidelsen i EU er antallet af beskæftigede østeuropæere i Danmark mere end tidoblet. Og det har den danske velstand nydt godt af. Arbejdskraft fra de nye EU-lande skønnes at øge BNP med op mod 42 mia. kr. i 2018.

Det er nu 15 år siden, at EU blev udvidet til at omfatte 10 nye lande, herunder de central- og østeuropæiske lande Polen, Tjekkiet, Letland, Litauen, Estland, Slovakiet, Slovenien, Ungarn samt Malta og Cypern. Efterfølgende er EU igen blevet udvidet i 2007 med Bulgarien og Rumænien og i 2013 med Kroatien.

EU-udvidelserne har givet de danske virksomheder et bedre grundlag for at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Det har styrket virksomhedernes konkurrenceevne, og dermed grundlaget for at skabe nye arbejdspladser. Og så har det gjort Danmark mere velstående.

Siden 2004 er antallet af medarbejdere i Danmark fra de pågældende lande mere end tidoblet. Fra knap 5.000 fuldtidspersoner i 2004 til ca. 66.000 fuldtidspersoner i 2018.

Mere arbejdskraft kommer til Danmark

Antallet af beskæftigede fra de nye EU-lande steg relativt kraftigt frem til 2008, hvorefter det stagnerede i de første kriseår frem til 2010. Fra 2010 og frem har der været nettotilgang af arbejdskraft.

BNP-bidrag på 42 mia.

Alene siden 2013, hvor opsvinget i Danmark tog fart, er antallet af fuldtidsbeskæftigede østeuropæere steget med 28.000 fuldtidspersoner. Det har givet et vigtig bidrag til at øge arbejdsudbuddet og vækstmulighederne for danske virksomheder.

En beskæftiget person fra de nye EU-lande bidrager ifølge Finansministeriet i gennemsnit til at øge BNP med 630.000 kr. pr. fuldtidsperson (opregnet til 2018-priser). For de ca. 66.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fra de nye EU-lande svarer det til at øge BNP med knap 42 mia.kr. – eller til ca. 1,9 pct. af det samlede BNP i 2018.

Østeuropæere bidrager med milliarder til Danmarks BNP

Udover at være en stor gevinst for de danske virksomheder og velstanden i Danmark, indebærer indvandringen ikke, at der bliver trukket på de offentlige kasser i nævneværdig grad. Indvandring fra østeuropæiske lande er således omtrent neutral for de offentlige finanser, jf. Finansministeriet (2018). Det dækker over, at de beskæftigede bidrager til statskassen, mens der er offentlige udgifter til eksempelvis ægtefæller og medfølgende børn, herunder daginstitution, skole mv.

Det er i høj grad polakker, der bidrager på det danske arbejdsmarked

Der er kommet væsentligt flere medarbejdere fra Polen på de danske virksomheder. Antallet af polakkere er fordoblet fra ca. 12.800 til 26.600 fuldtidspersoner fra 2010 til 2018 (første ti måneder). Samtidig er antallet af rumænere steget med 11.000 fuldtidspersoner siden 2010, og de har derved også givet et væsentligt bidrag til beskæftigelsesfremgangen. Nettotilgangen af arbejdskraft fra Østeuropa har dog vist en aftagende tendens de seneste år.

Polakkerne udgør den største andel af beskæftigede fra Østeuropa

Sådan har vi gjort

Antallet af fuldtidsbeskæftigede personer fra de nye EU-lande er opgjort via Jobindsats.dk for perioden 2008-2018. Da der er ikke er data for perioden 2004-2007 er der anvendt data fra Rockwool Fondens Forskningsenheds analyse Åbning af det danske arbejdsmarked mod øst har været en succes fra april 2009.

I omregning fra beskæftigede til fuldtidsbeskæftigede i årene 2004-2007 er der lagt til grund, at den gennemsnitlige andel af fuldtidsbeskæftigede relativt til beskæftigede, svarer til perioden 2008-2017. Tal før 2008 skal tages med særligt forbehold. Skøn for hele 2018 er baseret på årets første 10 måneder relativt til 2017.

Beregningen af BNP er baseret på et folketingsvar fra 2017 (FIU alm. del spørgsmål 18). Heraf fremgår det, at 48.000 fuldtidsbeskæftigede fra EU11 (ekskl. grænsegængere) bidrog til at øge BNP med 30 mia. kr. i 2017, svarende til 625.000 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget (2017-priser), som derefter er opregnet til 2018-niveau. Det er ca. 16 pct. lavere end BNP pr. beskæftiget generelt. For årene forud for 2017 er det lagt til grund, at fuldtidsbeskæftiget fra de nye EU-lande bidrager med ca. 84 pct. af BNP pr. beskæftiget.

EU11 dækker over: Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovenien, Slovakiet og Kroatien.

Offentlige nettoudgifter til indvandring er baseret på Finansministeriets ”Økonomisk analyse: Indvandrere nettobidrag til de offentlige finansier i 2015”, februar 2018.

Læs mere om

EU OG INTERNATIONAL