EU og international

EPSCO-rådsmøde den 15. oktober 2021

Medlemsinformation

Den 15. oktober 2021 blev der afholdt EPSCO-rådsmøde mellem EU-landenes ministre for beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik. På mødet blev der bl.a. diskuteret emner som det europæiske semester samt sundhed og sikkerhed på fremtidens arbejdsmar-ked. På mødet vedtog ministrene en rådsafgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker og rådskonklusioner om integration af kønsaspektet i EU-budgettet.

Det europæiske semester

På mødet drøftede ministrene det europæiske semesters fremtid. COVID-19 har medført ændringer i det europæiske semester 2021, og fokus i diskussionerne lå i høj grad på de nationale genopretnings- og resiliensplaner. Ministrene er nu opsatte på at genoptage en procedure for det europæiske semester i 2022, der indeholder en stærk social dimension. I denne forbindelse understregede ministrene behovet for at genoptage landespecifikke henstillinger og landerapporter samt behørig overvågning af resultater. Det blev derudover diskuteret, hvordan handlingsplanen for implementering af den europæiske søjle for sociale rettigheder og de tre EU-hovedmål for beskæftigelse, kompetencer og reducering af fattigdom bedst kan inkluderes og reflekteres i de kommende europæiske semestre.

Ministrene understregede, at retfærdighed og social samhørighed skal være blandt kernemålene for genopretningen post-COVID. Behovet for en fremtrædende rolle for EPSCO-rådet blev ligeledes fremhævet.

Ministrene godkendte Beskæftigelsesudvalgets nøglebudskaber, som vil indgå i den kommende semesterproces. De vedtog desuden en rådsafgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker.

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen


Ministrene udvekslede synspunkter om sikkerhed og sundhed i centrum for fremtidens arbejde. I denne forbindelse drøftede ministrene de udfordringer, som fremtidens arbejde står over for. Det er blandt andet demografiske ændringer, som medfører en mindskning i antallet af borgere i den arbejdsdygtige alder. Ministrene fremhævede, at dette udfordrer stabiliteten på arbejdsmarkedet og de sociale beskyttelsessystemer i EU. Der var enighed om, at udfordringer blandt andet kan imødekommes ved at sikre en høj standard for arbejdsmiljø og sundhed for at sikre, at borgere bliver længere tid på arbejdsmarkedet.

Ministrene understregede på mødet, at EU’s strategiske ramme for 2021-2027 om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen vil bidrage til at sikre, at arbejdsmiljø- og sundhedsstandarder følger med ændringerne i fremtidens arbejde.

Integration af kønsaspektet


På mødet vedtog ministrene rådskonklusioner om integration af kønsaspektet i EU-budgettet. Konklusionerne er Rådets svar på en rapport af Den Europæiske Revisionsret, som har foretaget en vurdering af, hvorvidt kønsaspektet er blevet integreret i EU-budgettet. Integration af kønsaspektet drejer sig om at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder inden for alle områder af udarbejdelse af politikker og implementering. Ministrene fremhævede under rådsmødet, at det er en prioritet, at medlemslandenes genopretnings- og resiliensplaner bidrager til at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder.

Andre emner

Kommissionen orienterede ministrene om det kommende trepartstopmøde den 20. oktober 2021.

 

DA mener: 

DA støtter først og fremmest, at det europæiske semester styrkes, og at der er fokus på at genoptage den forhenværende proces, der inkluderer medlemslandenes rapporter. DA mener, at det er vigtigt at fremme social dialog og kollektive handlinger på nationalt og europæisk plan. På denne måde får medlemslandene større mulighed for at dele erfaringer.

DA mener, at det er positivt, at der er fokus på at understøtte borgere i at blive i arbejde længere. DA er tilhænger af, at der sikres en høj standard for arbejdsmiljø og sundhed. Ældre medarbejdere er en uundværlig ressource for arbejdsmarkedet, hvorfor det er vigtigt at understøtte de ældre medarbejdere og bidrage til, at de kan blive længere på arbejdsmarkedet. 

Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (Employment and social policy) - Consilium (europa.eu)

Læs mere om

EU OG INTERNATIONAL