Integration

2 ud af 3 kontanthjælpspar er ikke-vestlige indvandrere

DA Analyse

På trods af at ikke-vestlige indvandrere fylder mindre end 6 procent af befolkningen, fylder de en stor del af kontanthjælpsstatistikkerne. Og tendensen er endnu stærkere, hvis man kigger på de såkaldte kontanthjælpspar. I to ud af tre af alle par, hvor begge personer er på kontanthjælp, er begge personer samtidig ikke-vestlige indvandrere.

Ikke-vestlige indvandrere har i flere år været overrepræsenteret blandt offentligt forsørgede generelt og blandt kontanthjælpsmodtagere i særdeleshed. Og blandt par, hvor begge personer er på kontanthjælp, er tendensen endnu mere udpræget – og den har været tiltagende gennem de seneste år. Det viser nye tal. 

I 2013 var 43 procent af alle kontanthjælpspar ikke-vestlige. Det svarer til 3.500 par, hvor begge parter havde en ikke-vestlig baggrund og var på kontanthjælp. I 2017 var tallet steget til 5.700, altså en stigning på mere end 60 procent. Antallet af kontanthjælpspar, hvor begge parter havde en dansk baggrund, var i samme periode faldet fra 3.750 til 2.300.

Det betyder, at fra at udgøre 43 procent af alle kontanthjælpspar i 2013, var det i 2017 to ud af tre kontanthjælpspar, der havde en ikke-vestlig baggrund.

Ikke-vestlige indvandrere udgør en stigende andel af kontanthjælpsparrene

Flere ikke-vestlige indvandrere er en del af forklaringen

Den massive stigning både i antallet og andelen af kontanthjælpspar med en ikke-vestlig indvandrerbaggrund skyldes til dels en generel stigning i antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande. I perioden 2013 til 2017 er befolkningen i alderen 18-64 år samlet set steget med godt 77.400 personer, og næsten halvdelen af den stigning skyldes, at der er kommet flere indvandrere fra ikke-vestlige lande.

Befolkningsudviklingen

Ligeledes er ikke-vestlige indvandreres andel af den samlede befolkning i alderen 18-64 år steget fra knap 7 pct. i 2013 til knap 8 pct. i 2017. Det svarer til en stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere på 21 procent, hvilket altså er en væsentligt mindre stigning end den, man ser i antallet af ikke-vestlige kontanthjælpspar over samme periode.

Det stigende antal ikke-vestlige indvandrere kan derfor forklare noget af, men ikke hele stigningen i antallet af ikke-vestlige kontanthjælpspar.

Ikke-vestlige i mindre grad overrepræsenteret blandt kontanthjælpsmodtagere generelt

Ikke-vestlige indvandrere udgør også generelt en stigende andel af alle kontanthjælpsmodtagere. Mens de i 2013 udgjorde 23 procent af alle kontanthjælpsmodtagere, udgjorde de i 2017 30 procent. Det svarer til en stigning fra 33.500 til 41.800 ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp. 

Det betyder, at ikke-vestlige indvandrere samlet set også er overrepræsenteret blandt kontanthjælpsmodtagere generelt – men altså langtfra i ligeså udpræget grad, som de er blandt kontanthjælpsparrene. 

Ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret blandt kontanthjælpsmodtagere

Flere personer i et kontanthjælpspar er på integrationsydelse

I 2017 var der omkring 8.700 kontanthjælpspar i alt, svarende til 17.400 personer. Af de 17.400 personer modtager knap halvdelen integrationsydelse. Dertil modtager godt 10 pct. uddannelseshjælp.

Næsten halvdelen i kontanthjælpspar er på integrationsydelse

Integrationsydelsen blev introduceret i september 2015, som et alternativ til kontanthjælp for personer, der ikke har boet i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år.

Uddannelseshjælpen blev introduceret i oktober 2013, og er et alternativ til kontanthjælpen til unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Både uddannelseshjælp og integrationsydelse har generelt en lavere sats end kontanthjælpen for dem, som er jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate.

Sådan har vi gjort

Figuren "Andelen af ikke-vestlige indvandrerpar på kontanthjælp er stigende" viser udviklingen i sammensætningen af kontanthjælpspar baseret på herkomst, der modtager en kontanthjælpsydelse bestående af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Et kontanthjælpspar består af et par med eller uden børn, hvor begge personer modtager en kontanthjælpsydelse.

Parrene udgøres af ægtefæller, registrerede partnere, samlevende eller samboende.

Tallene er fundet ved brug af beskæftigelsesoplysninger fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM koblet med oplysninger fra Befolkningsregistret.

Antallet af kontanthjælpspar og kontanthjælpsmodtagere i alt er fundet ved nedslag i uge 35 for samtlige år.

Læs mere om

INTEGRATION