Løn og ansættelse

Reallønnen stiger mere end under seneste højkonjunktur

DA Analyse

Højkonjunkturen kan mærkes blandt de danske lønmodtagere, der kan købe flere varer for deres løn. På DA-området er reallønnen steget med gennemsnitligt 1,6 pct. årligt siden 2015. Det er en højere realstigning end under den seneste højkonjunktur i 2005-2008.

Ikke siden start-00'erne er reallønnen steget så kraftigt, som den har gjort siden 2015. Reallønnen er steget med gennemsnitligt 1,6 pct. hvert år siden 2015, mens det til sammenligning kun var 1,4 pct. sidst dansk økonomi var inde i en højkonjunktur (2005-2008). Danske lønmodtagere har således oplevet en kraftig forbedring af deres købekraft siden 2015.

Når reallønnen trods en historisk set moderat lønudvikling stiger relativt kraftigt skyldes det, at inflationen har ligget på et lavt niveau de seneste år. I perioden 2015-2018 lå inflationstakten på 0,7 pct. Til sammenligning lå inflationen i de forudgående 20 år på 2 pct. i gennemsnit.

Med en så lav forbrugerprisinflation under den nuværende højkonjunktur skal der i sagens natur en lavere lønstigning til for at opnå samme fremgang i lønmodtagernes forbrugsmuligheder.

Reallønnen stiger mere end i tiden op til finanskrisen

Den kraftige fremgang i reallønnen – på linje med forløbet op til finanskrisen – er en indikation på, at det danske arbejdsmarked er under pres, og at virksomhederne er i hård konkurrence om den ledige arbejdskraft.

Bygge og anlægsbranchen har de seneste 3 år haft den største gennemsnitlige reallønsfremgang på 2 pct., hvilket også var tilfældet under den seneste højkonjunktur, hvor den lå på 1,9 pct. Omvendt var det kun bygge og anlægsbranchen, der oplevede et fald i reallønnen i perioden 2009-2013. Det indikerer, at lønudviklingen i bygge og anlægsbranchen er mere konjunkturafhængig end de øvrige hovedbrancher.

Størst reallønsfremgang i byggeri og anlæg

Den aktuelt lave inflation indebærer, at der de seneste år har været en historisk set lille forskel mellem de nominelle lønstigninger og reallønsfremgangen. Samtidig har både de nominelle og reale lønstignigner  ligget ralativt stabilt siden 2015.

Lønmodtagerne har stor fremgang i reallønnen

Sådan har vi gjort:

De årlige stigningstakter i reallønen er beregnet med udgangspunkt i et simpelt gennemsnit af de kvartalsvise ændringer i fortjeneste inkl. gene på DA-området sammenholdt med de kvartalsvise forbrugerprisstigninger i perioden 1996-2018.

Læs mere om

LØN OG ANSÆTTELSE