Løn og ansættelse

Ny dagpengesats ligger over månedslønnen for 126.000 jobs på det danske arbejdsmarked

DA Analyse

I omkring 126.000 fuldtidsjob på det danske arbejdsmarked er månedslønnen mindre end regeringens forslag om at løfte dagpengene med 23.000 kr. Det gælder særligt jobs på sundheds- og omsorgsom-rådet, samt handel og industri. Forhøjelsen af dagpengesatsen i Aftalen om ”En ny reformpakke for dansk økonomi” undergraver dermed det økonomiske incitament til at tage disse job.

Aftalen om ”En ny reformpakke for dansk økonomi” hæver den maksimale dagpengesats til 23.000 kr. de første tre måneder af dagpengeforløbet. Det vil i selv sagt svække incitamentet til at tage et job med en løn lavere end de 23.000 kr.

På det danske arbejdsmarked er der omkring 126.000 fuldtidsjob (job med mindst 32 timer om ugen), som har en månedsløn (ekskl. pension og am-bidrag) på mindre end 23.000 kr. For ledige med ret til en dagpengesats på 23.000 kr. vil der ikke være noget økonomisk incitament til at tage disse jobs i de første tre måneder af ledighedsperioden.

Knap 60 pct. af jobbene med en fuldtidsløn lavere end 23.000 kr. findes indenfor handel, sundhed og socialvæsen og industri, jf. figur 1.

 

Blandt de 126.000 fuldtidsjob er mange af de jobtyper, hvor der allerede nu er stor mangel på arbejdskraft. Forslaget om højere dagpenge rammer både private og offentlige kernejobs, så som SOSU’er, butiksassistenter, rengøringsarbejde, transport- og chauffør arbejde, kontorarbejde og specialarbejdere i byggeriet, jf. figur 2.

 

 

Sådan har vi gjort

Ansættelserne er opgjort på baggrund af Danmarks Statistiks lønregister for 2019, hvor der betragtes alle ansættelser i maj 2019, med mindst 32 timer om ugen i gennemsnit. For at kunne sammenligne med dagpengesatsen opgøres månedslønnen eksklusiv pension og AM-bidrag. Desuden er månedslønnen fremskrevet til 2022-niveau, så den kan sammenlignes med regeringens udspil til højere dagpengesats.

Der anvendes den standardberegnet timefortjeneste, som indeholder grundløn, genetillæg, personalegoder, uregelmæssige betalinger, pensionsbidrag, ferie- og søgnehelligdagsbetalinger samt den særlige feriegodtgørelse, men er eksklusivt betalinger for overtid og fravær fratrukket pension. For at omregne til månedsløn anvendes såkaldte normale timer, dvs. præsterede timer inklusive betalte timer under ferie, sygdom og andet fravær med løn, og eksklusive overtidstimer samt de timer lønmodtageren er fraværende uden løn.

Lønregisteret dækker ikke alle beskæftigede, idet det kun er virksomheder med mindst 10 fuldtidsbeskæftigede som indgår. Det totale antal af lønmodtagere vil derfor være undervurderet i analysen.

Læs mere om

LØN OG ANSÆTTELSE