Løn og ansættelse

Ikke afgørende for bodsudmåling af arbejdsgiver er en udenlandsk virksomhed

Medlemsinformation

Arbejdsretten afviser, at der ved bodsudmåling kan lægges vægt på, at et overenskomstbrud er begået af en udenlandsk virksomhed, eller at overenskomstbruddet er begået over for udenlandsk arbejdskraft.

En virksomhed, hjemmehørende i Italien, oprettede en filial i Danmark med henblik på at udføre gipsarbejde på projektet Odense Universitets Hospital. Efter færdiggørelsen af projektet i marts 2022 slettede moderselskabet den danske filial, og virksomheden blev udmeldt af DI.

Virksomheden blev på et fællesmøde i december 2021, hvor virksomheden forsat var aktiv i Danmark, pålagt en bod på kr. 100.000, og pålagt at ophøre med at forskelsbehandle de medarbejdere, som var medlemmer af 3F.

3F indbragte en ny sag i april 2022 (og dermed på et tidspunkt, hvor virksomheden var ophørt i Danmark) på vegne af et medlem en sag for Afskedigelsesnævnet med påstand om, at medlemmet var opsagt i strid med foreningsfrihedsloven. Virksomheden deltog ikke i sagens forhandling. Under sagens behandling i Afskedigelsesnævnet afgav fem tidligere medarbejdere i virksomheden forklaring om, hvordan de alle, også efter fællesmødet i december 2021, var blevet forskelsbehandlet af virksomheden på grund af deres medlemskab af 3F. Afskedigelsesnævnet lagde på den baggrund til grund, at den pågældende medarbejder var opsagt i strid med foreningsfrihedsloven.

Herefter anlagde FH sag i Arbejdsretten med påstand om, at virksomheden ved forsat at have forskelsbehandlet medlemmer af 3F efter fællesmødet i december 2021, havde udøvet organisationsfjendtlige handlinger, og at bod dermed var forskyldt. Virksomheden deltog heller ikke ved sagens afgørelse i Arbejdsretten, og det var derfor forventeligt, at virksomheden ville blive dømt i overensstemmelse med FH’s påstand.

FH gjorde under sagen gældende, at eftersom der var tale om en udenlandsk virksomhed som beskæftigede ”migrantarbejdere”, skulle der udmåles en stor og meget følelig bod på ikke under 1 mio. kr. Arbejdstagersidens synspunkter var (og er), at det er nødvendigt i bestræbelserne på at bekæmpe social dumping og komme det ”det parallelle arbejdsmarked i Danmark hvor der findes A og B arbejdere” – til livs, at der udmåles meget betragtelige bodsbeløb. Til brug for sagen fremlagde FH en omfattende rapport som Aalborg Universitet har udarbejdet for 3F, og som beskriver migrantarbejderes vilkår (læs dårlige vilkår) i Danmark.

Arbejdsgiversiden gjorde under sagen gældende, at bod skulle udmåles efter sædvanlig arbejdsretlig praksis og i overensstemmelse med bodsniveauet i lignende sager. Det blev endvidere gjort gældende, at det vil kunne indebære direkte eller indirekte forskelsbehandling såfremt udenlandske og nationale virksomheder behandles forskelligt, og at en sådan praksis vil kunne medføre, at afgørelser fra Arbejdsretten ikke vil blive anerkendt i andre lande indenfor EU-Unionens grænser.

Arbejdsretten ender med at udmåle en bod på kr. 250.000, - hvilket er helt inden for den ramme, vi tidligere har set ved alvorlige organisationsfjendtlige handlinger. Arbejdsretten udtaler imidlertid særskilt og i overensstemmelse med DA’s procedurebemærkninger, at:

”Arbejdsretten skal bemærke, at der ved bodsudmålingen ikke kan lægges vægt på, at overenskomstbruddet er begået af en udenlandsk virksomheds filial her i landet, eller at overenskomstbruddet er begået over for udenlandske arbejdskraft.”

DA mener

Det er glædeligt, at Arbejdsretten så klart tilkendegiver, at der ved bodsudmåling i henhold til Arbejdsretsloven § 12, stk. 5. ikke kan lægges vægt på, om arbejdsgiver er en national eller udenlandsk virksomhed. FH’s argumentation om at udenlandsk arbejdskraft og de problemer der relaterer sig hertil skal forsøges bekæmpet via domstolene synes uigennemtænkt og vil blandt andet kunne føre til en underminering af Arbejdsrettens integritet.

Arbejdsrettens dom af 26. marts 2024

Læs mere om

LØN OG ANSÆTTELSE