Uddannelse og kompetencer

Store kommunale forskelle på, hvor mange unge der får en ungdomsuddannelse

DA Analyse

Kun få kommuner har nået 90 pct. målsætning – mange halter langt efter

Et bredt politisk flertal i Folketinget har i 2017 fastsat en målsætning om, at mindst 90 pct. af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030. Til trods for, at denne mål-sætning er en nedjustering i forhold til 90’ernes uddannelsespolitiske målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skulle gennemføre en ungdomsuddannelse, er der de seneste år kun sket en begrænset fremgang i, hvor stor en andel af en ungdomsårgang, som forventes at gennem-føre en ungdomsuddannelse. I 2017 var det forventningen, at 83 pct. ville leve op til målsæt-ningen, mens det tilsvarende var 85 pct. i 2019.
Den begrænsede fremgang dækker dog over store forskelle i kommunernes succes med at nå 90 pct. målsætningen. En række kommuner sakker fortsat langt efter målet om, at 90 pct. af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse.

 

Kun 7 kommuner opfylder i dag 90 pct. målsætningen, og de ligger næsten alle blandt kom-munerne med landets højeste indkomster, primært nord for København (jf. figur 1 og tabel 1).
Mange kommuner halter fortsat markant efter målsætningen. Hele 60 kommuner er 5 pct. eller mere fra målsætningen. I de ti kommuner der er længst fra målet forventes det, at det er 1 ud af 5 elever fra en 9. klasses årgang, hverken har gennemført eller er i gang med en ungdoms-uddannelse 8 år efter, at de har afsluttet grundskolen (jf. tabel 2).
At så mange fra en ungdomsårgang fortsat tabes på gulvet i uddannelsessystemet er både en udfordring for den enkelte og for samfundet som helhed. Målet om at det i 2030 skal være 90 pct. af en ungdomsårgang, som gennemfører en ungdomsuddannelse, mens de er unge er fort-sat langtfra indfriet, og hvis der ikke sættes ind overfor de store geografiske uligheder som vi ser i dag, bliver det meget svært at komme i mål.

 

Læs mere om

UDDANNELSE OG KOMPETENCER