Uddannelse og kompetencer

Elevernes vej gennem FGU

DA Analyse

Omkring 24.000 elever har begyndt den forberedende grunduddannelse (FGU), siden den blev oprettet i august 2019 og frem til udgangen af 2021. 8.000 elever er ved udgangen af 2021 stadig i gang med FGU, mens 10.000 elever har fuldført FGU og 5.000 elever har afbrudt FGU.

Af de 10.000 elever, som har fuldført en FGU, har omtrent halvdelen gået på produktionsgrunduddannelse (PGU), hver tredje på den almene grunduddannelse (AGU) og ca. 15 pct. har kun taget FGU-basis. Kun 2,5 pct. af eleverne har gennemført en erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Før FGU

Eleverne er i gennemsnit 19 år, når de påbegynder FGU. Gennemsnitsalderen ved start afspejler, at mange elever har påbegyndt andre uddannelser, modtaget offentlig forsørgelse eller været helt udenfor både uddannelses- og beskæftigelsessystemet som selvforsørgede, før de visiteres til FGU. Kun ca. 20 pct. af FGU-eleverne kommer direkte fra at have gennemført 9. klasse, mens knap 30 pct. har gennemført 10. klasse, jf. figur 1. De resterende 50 pct. af FGU-eleverne har påbegyndt, men afbrudt en anden uddannelse før de påbegynder FGU. 20 pct. har tidligere afbrudt en erhvervsuddannelse, 15 pct. fra en afbrudt 9./10. klasse og ca. 5 pct. kommer fra en afbrudt gymnasial uddannelse, jf. figur 1.

 

Mere end halvdelen af FGU-eleverne har været selvforsørgede i tiden op til FGU. Det skyldes i høj grad, at eleverne er under 18 år eller bor hjemme.

Omtrent hver 5. elev, der starter på FGU, kommer fra beskæftigelse, hvoraf størstedelen dog er fritidsjobs eller anden deltidsbeskæftigelse på mindre end 15 timer om ugen. Lidt mere end 10 pct. af FGU-eleverne har modtaget overførselsindkomst i perioden op til FGU, hvilket primært dækker over uddannelseshjælp og integrationsydelse, jf. figur 2.

 

På FGU

FGU-elevernes forskellige veje ind på FGU afspejles også i variation i varigheden af de enkelte FGU-forløb, som har en visitationslængde på maksimalt to år. Det er dog sjældent, at forløbene varer de maksimale to år. To ud tre FGU-forløb færdiggøres på et år eller kortere og kun 10 pct. af alle elever færdiggør FGU på de maksimale to år.

Der findes ikke data for varigheden af de visiterede forløb, men data indikerer, at mange elever visiteres til et halvt, et eller to år på FGU, da 30 pct. af alle færdiggjorte forløb varer 6, 12 eller

24 måneder, jf. figur 3. Samtidig fremgår det, at elever, der afbryder FGU gør det relativt tidligt i forløbet, da halvdelen af de afbrudte FGU-forløb varer mindre end 6 måneder.

 

Der findes nogen, men ikke stor variation i FGU-forløbenes varighed på tværs af de 27 institutioner. FGU-Nord har de længste forløb på gennemsnitligt 12 måneder, mens FGU-Kolding-Vejen har de korteste forløb med en gennemsnitlig varighed på 8 måneder, jf. figur 4. Alle skoler ligger dog relativt tæt omkring landsgennemsnittet på 11 måneder for fuldførte forløb og 10 måneder for alle forløb.

 

Efter FGU

30 pct. af eleverne er i enten beskæftigelse eller uddannelse (SU), før de starter på FGU. Efter at have gennemført et FGU-forløb er 75 pct. af eleverne i beskæftigelse eller anden uddannelse, mens det kun er 20 pct. af eleverne, der afbryder deres FGU-forløb, der overgår til beskæftigelse eller uddannelse, jf. figur 5.

Elever, der afbryder FGU, modtager i langt højere grad offentlig forsørgelse eller er selvforsørgede efterfølgende. Dette indikerer, at fuldførelse af FGU-forløbet er essentielt for elevens overgang til anden uddannelse eller job efterfølgende.

 

67 pct. af eleverne, der overgår til videre uddannelse efter FGU, starter på en erhvervsuddannelse, mens 25 pct. starter på en gymnasial uddannelse, typisk HF, jf. figur 6. Andelen af elever, der starter på en erhvervsuddannelse, er størst på PGU-sporet, hvor 77 pct. af eleverne med videre uddannelse påbegynder en erhvervsuddannelse, mens 20 pct. påbegynder en gymnasial uddannelse. Men også på AGU-sporet er erhvervsuddannelserne kraftigt overrepræsenteret blandt de videre uddannelser, da 62 pct. påbegynder en erhvervsuddannelse, mens 35 pct. af eleverne med videre uddannelse påbegynder en gymnasial uddannelse. FGU-eleverne overgår særligt til SOSU og PAU-uddannelserne samt håndværksfag som tømrer, smed, mekaniker, maler og murer.

 

Der er forskel i FGU-forløbenes varighed, men der er ikke noget, der tyder på, at et længere FGU-forløb giver markant større sandsynlighed for, at eleven overgår til uddannelse eller beskæftigelse efter fuldført FGU. Elever, der overgår til uddannelse efter fuldført FGU, går i gennemsnit 12 måneder på FGU, hvilket er en smule længere end den gennemsnitlige forløbsvarighed for både elever, der overgår til overførselsindkomst og beskæftigelse på 11 måneder, jf. figur 7.

 

På tværs af de forskellige FGU-institutioner er der heller ikke en tydelig sammenhæng mellem FGU-forløbenes varighed og andelen, der overgår til uddannelse eller job, jf. figur 8.

 

80 pct. af eleverne overgår til uddannelse eller job på FGU-Bornholm, mens det er 65 pct. af eleverne på FGU-Syd-Vest-Sjælland. På tværs af alle FGU-institutioner, bortset fra FGU-Bornholm, er der flere elever, der overgår til uddannelse end job, jf. figur 9.

 

Læs mere om

UDDANNELSE OG KOMPETENCER