Frafald på erhvervsuddannelserne sker oftest på grundforløbet

Uddannelse og kompetencer

Frafald på erhvervsuddannelserne sker oftest på grundforløbet

DA Analyse

Der er et betydeligt frafald på erhvervsuddannelserne. Heldigvis stopper mange af eleverne ikke deres uddannelsesforløb, men skifter blot uddannelsesretning. Der er dog fortsat 20 pct. af forløbene, der ender med frafald – det gælder særligt på grundforløbet inden eleverne begynder på en læreplads.

Hvert femte forløb på erhvervsuddannelserne ender med frafald

En erhvervsuddannelse er bygget op omkring flere forskellige forløb. Først skal eleven bestå et eller to grundforløb afhængigt af elevens alder og erfaring, og derefter starter eleven på sit hovedforløb. Grundforløb 1 er forbeholdt elever, der starter på en erhvervsuddannelse lige efter at have færdiggjort grundskolen, mens ældre elever starter på grundforløb 2. Det omfatter dermed både de 18-24-årige elever, der eksempelvis har færdiggjort en gymnasial uddannelse eller har været ledige i en periode, ligesom det også omfatter elever, der starter på en erhvervsuddannelse, efter de er fyldt 25 år.

På hovedforløbet er eleven i lære på en virksomhed, hvor oplæringen suppleres med skoleperioder. Langt hovedparten af uddannelsen sker på virksomheden, hvor eleverne får praktisk oplæring og erfaring med det fag, de har valgt at dygtiggøre sig indenfor.

70 pct. af alle erhvervsuddannelsesforløb, der altså omfatter både grund- og hovedforløb, ender med, at eleverne færdiggør deres forløb, mens 30 pct. af forløbene afbrydes på grund af enten frafald eller omvalg. 20 pct. af alle forløb ender således med frafald, hvor eleven helt stopper i erhvervsuddannelsessystemet, mens de resterende 10 pct. af forløbene er omvalg, hvor eleven afbryder et forløb, og starter forfra på et nyt grund- eller hovedforløb.

Det er vigtigt at skelne mellem omvalg og frafald, da elever, der vælger om, ikke afbryder deres uddannelsesforløb, men fortsætter i erhvervsuddannelsessystemet. Frafald, hvor eleven helt stopper i erhvervsuddannelsessystemet, kan derimod være mere kritiske, alt efter hvad eleven falder fra til.

 

 

Eleverne falder fra før de kommer ud på virksomhederne

Der er store forskelle i frafalds- og omvalgsmønsteret, når man ser separat på hver af de tre dele af erhvervsuddannelserne, som altså omfatter grundforløb 1, grundforløb 2 og hovedforløbet.

Frafaldet er størst på grundforløb 2, hvor kun 60 pct. af forløbene færdiggøres og fortsætter til hovedforløbet. De resterende 40 pct. af forløbene på grundforløb 2 ender i frafald eller omvalg, hvoraf to tredjedele er frafald. Det betyder, at mere end hvert fjerde forløb på grundforløb 2 ender med et frafald ud af erhvervsuddannelsessystemet. Hovedparten af frafaldet sker på selve grundforløbet, mens en mindre andel af eleverne færdiggør grundforløbet uden at starte på et hovedforløb efterfølgende. Til sammenligning er det omkring 80 pct. af grundforløb 1 og hovedforløb, der ender med, at eleverne færdiggør forløbet, mens 5 pct. af eleverne afbryder hovedforløbet for at starte på et nyt. Det er kun omkring 15 pct. af eleverne, der falder fra på grundforløb 1, eller når de først har påbegyndt hovedforløbet. Det svarer stort set til frafaldet på de gymnasiale uddannelser.

 

Der findes ikke data for, hvornår på grundforløbet frafaldet sker, så man kan ikke se, om frafaldet sker i starten eller slutningen af grundforløbet. På samme måde kan man heller ikke se, om eleverne har indgået en lærepladsaftale med en virksomhed, når frafaldet på grundforløbet sker.

Da størstedelen af frafaldet på grundforløb 2 sker, inden eleven har færdiggjort grundforløbet, er der dog ikke noget, der indikerer, at frafaldet på grundforløbet skyldes en mangel på lærepladser.

Det understøttes af, at der i hele perioden siden 2018 er blevet indgået rekordmange nye lærepladsaftaler. I de første ti måneder af 2022 er der indtil videre indgået mere end 33.000 nye aftaler – det er 3.500 flere end i 2016 og det højeste niveau i hele lærepladsstatistikkens levetid. Og den private sektor er isoleret set lykkes med at indfri målsætningen fra trepartsaftalen fra 2016 om, at der i 2025 skulle indgås 8.000-10.000 flere aftaler end i 2016.

Den seneste årsstatistik på lærepladsområdet for 2021 viser, at 99 pct. af alle elever er i lære eller praktik på en virksomhed i løbet af deres uddannelse. Halvdelen af alle skoleoplæringsforløb varer mindre end 3 måneder, og den gennemsnitlige varighed for skoleoplæringsforløb er ligeledes rekordlav.

Samlet set understøtter tallene, at der næppe tidligere har været bedre muligheder for at få en læreplads, og mange erhvervsskoler melder endda om en decideret mangel på elever. Indenfor hovedområdet Teknologi, byggeri og transport er det 70 pct. af erhvervsskolerne, der svarer ja til, at de har måtte afvise virksomheder, der efterspørger lærlinge, fordi de ikke har nok.

Sådan har vi gjort

I analysen er der taget udgangspunkt i alle afsluttede forløbsdele på erhvervsuddannelserne i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2019. Der var ca. 250.000 afsluttede forløbsdele i perioden.

Forløbsdele er de enkelte uddannelsesdele på erhvervsuddannelserne og ikke hele erhvervsuddannelser. De forskellige forløbsdele er listet herunder:

  • Grundforløb 1 (GF1)
  • Grundforløb 2 (GF2)
  • Studiekompetencegivende forløb
  • Hovedforløb (HF)

Gennemførsel defineres som at eleven afslutter det pågældende forløb, og indenfor perioden påbegynder det næste naturlige forløb. F.eks. påbegynder GF2 efter et afsluttet GF1.

Frafald defineres som elever der enten afslutter det pågældende forløb, men ikke forsætter på et nyt forløb i EUD-systemet (frafald efter forløb), eller som ikke afslutter forløbet, og heller ikke påbegynder et nyt forløb i EUD-systemet (frafald på forløb).

Omvalg defineres som elever der enten afslutter det pågældende forløb, men forsætter på et nyt forløb i EUD-systemet der ikke er det næste naturlige forløb (omvalg efter forløb), eller som ikke afslutter forløbet, og men påbegynder et nyt forløb i EUD-systemet (omvalg på forløb).

PAU- og SOSU-uddannelserne er ikke medtaget i analyserne.

Læs mere om

UDDANNELSE OG KOMPETENCER