Overenskomst: Tvist om ledelsesretten ved arbejdsmiljømæssige forhold

Tvist om ledelsesretten ved håndtering af sikkerheds- 0g arbejdsmiljømæssige forhold (DA/TEKNIQ)

Principielle tvister

Tvist om hvorvidt virksomheden har tilsidesat sine forpligtelser til håndtering af sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold og dermed misbrugt ledelsesretten.

Resumé

En virksomheden har siden 2008 for bygherren, HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab) været beskæftiget med udfasning af dampanlæg. Dette omlægningsarbejde førte til et skærpet fokus på håndteringen af asbestholdige materialer, anvendt ved den oprindelige rørføring.

Virksomheden har haft et godt samarbejde med bygherren om asbestsanering af de asbestholdige isoleringer, og frem til 2018, hvor virksomheden påbegyndte et større renoveringsarbejde på Sundholmen, har der ikke været indvendinger fra medarbejdere i forbindelse med arbejdets udførelse.

Arbejdstagersiden gør bl.a. gældende, at virksomheden har misbrugt ledelsesretten gentagne gange ved at lade medarbejdere udføre arbejde på tre forskellige arbejdssteder i 2018, 2019 og 2021, hvor medarbejdere havde udtrykt bekymring for og mistanke om asbest.

Arbejdsgiversiden gør bl.a. gældende, at virksomheden ikke har tilstedesat sine forpligtelser for håndtering af sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold på de tre arbejdspladser, og at det ikke er sandsynliggjort fra klagers side, at virksomheden skulle have misbrugt sin ledelsesret.

Fakta

Dato: Klageskrift af 15. august 2022

Instans: Arbejdsretten

Sagsnummer: AR 2022-1019

Klager: FH for Blik- og Rørarbejderforbundet

Indklagede: DA for TEKNIQ Arbejdsgiverne for Virksomhed

Modpartens repræsentant: Advokat Rie Matilde Bjørkman

Status: Sagen skal afgøres ved hovedforhandling 16. august 2023

Kontakt: DA, advokat Lena Søby, LSB@da.dk, tlf. 29200250

Skabelon til indberetning af Principielle tvister

Læs mere om

OVERENSKOMST: TVIST OM LEDELSESRETTEN VED ARBEJDSMILJØMÆSSIGE FORHOLD