Tilsyn giver oftere afgørelser i den offentlige sektor

Arbejdsmiljø og sundhed

Tilsyn giver oftere afgørelser i den offentlige sektor

DA Analyse

Der er stor forskel på, hvem der modtager afgørelser om psykisk arbejdsmiljø fra Arbejdstilsynet. I 2017 blev der kun givet 3 afgørelser pr. 1.000 risikobaserede tilsyn i den private sektor, mens det var 49 afgørelser pr. 1.000 risikobaserede tilsyn i den offentlige sektor. Generelt bliver der givet flest afgørelser om vold og traumatiske hændelser.

Selvom den private sektor får flere risikobaserede tilsyn end den offentlige sektor, er det langt oftere den offentlige sektor, der modtager afgørelser om overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen vedrørende psykisk arbejdsmiljø. Det fremgår af data fra Arbejdstilsynet. Ser man på udviklingen siden 2015, så er antallet af afgørelser pr. risikobaseret tilsyn steget i den offentlige sektor, mens den private sektor har holdt et stabilt lavt niveau.

I 2017 blev der kun givet 3 afgørelser om psykisk arbejdsmiljø pr. 1.000 risikobaserede tilsyn i den private sektor, mens antallet var 49 afgørelser pr. 1.000 risikobaserede tilsyn i den offentlige sektor. De risikobaserede tilsyn er målrettet virksomheder, der samlet set vurderes at have et risikofyldt arbejdsmiljø. Der indgår mange faktorer i vurderingen – særligt tilsynshistorik, men også branchedata fra NFA samt anmeldte ulykker og erhvervssygdomme. Læs mere i faktaboksen nederst.

Tilsyn giver oftere afgørelser i den offentlige sektor

I perioden 2015 til 2017 var der i gennemsnit 20.000 risikobaserede tilsyn i den private sektor, mens den offentlige sektor havde knap 5.000 tilsyn. I samme periode gav Arbejdstilsynet i gennemsnit 67 afgørelser om psykisk arbejdsmiljø til den private sektor mod 204 afgørelser om året i gennemsnit til den offentlige sektor. Antallet af afgørelser om psykisk arbejdsmiljø var således meget lavt i forhold til antallet af risikobaserede tilsyn i den private sektor.

Flere tilsyn men færre afgørelser i privat sektor

Der gives meget få påbud, selvom Arbejdstilsynet er på de virksomheder, hvor der er særlig risiko for overbelastninger i arbejdsmiljøet, og hvor de tilsynsførende altid skal afdække det psykiske arbejdsmiljø.

De få afgørelser tyder på, at virksomhederne er gode til at forebygge, og at der er et godt psykisk arbejdsmiljø på langt de fleste virksomheder. Nogle forhold i det psykiske arbejdsmiljø kan være svære at afdække, men på trods af dette, er det sjældent, at Arbejdstilsynet vurderer, at lovgivningen er overtrådt.

I både den offentlige og private sektor bliver der givet flest afgørelser om vold og traumatiske hændelser på de risikobaserede tilsyn, men der bliver givet over dobbelt så mange i den offentlige sektor. I den offentlige sektor bliver der desuden givet væsentligt flere afgørelser om høje følelsesmæssige krav i arbejdet og stor arbejdsmængde og tidspres.

Vold og traumatiske hændelser topper

De væsentligt flere afgørelser i den offentlige sektor afspejler, at der er ofte er forskellige arbejdsopgaver i de to sektorer. I den offentlige sektor arbejder flere med borgere i en kontekst, hvor der er højere risiko for vold og traumatiske hændelser, f.eks. sundhedssektoren, kriminalforsorgen og skoler. Dog viser figuren også, at voldsrisikoen også er en udfordring for enkelte virksomheder i den private sektor. Uanset sektor, branche og jobgruppe er der brug for en tilgang til psykisk arbejdsmiljø og trivsel, der tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed, da udfordringerne er forskellige.

Læs mere i DA's rapport om trivsel, psykisk arbejdsmiljø og stresstendenser på det danske arbejdsmarket.

Arbejdstilsynets tilsyn og afgørelser

Analysen er baseret på oplysninger fra Arbejdstilsynet om antallet af risikobaserede tilsyn og antallet af afgørelser om psykisk arbejdsmiljø på disse tilsyn i årerne 2015–2017.

Risikobaseret tilsyn

De risikobaserede tilsyn er målrettet de virksomheder, hvor Arbejdstilsynet forventer, at der er de største problemer med arbejdsmiljøet. Formålet er at kontrollere, om virksomheden lever op til arbejdsmiljøreglerne og at reagere, hvis der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdstilsynet udvælger virksomheder til risikobaseret tilsyn på baggrund af en indeksmodel. Modellen indeholder en række parametre, der tilsammen identificerer de virksomheder, hvor det forventes, at der er størst risiko for problemer med arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet udtager også virksomheder på baggrund af en stikprøve.

Risikobaseret tilsyn suppleres af andre tilsynstyper, som ikke er medtaget her, fordi det psykiske arbejdsmiljø ikke nødvendigvis har været afdækket på de tilsyn. Det kan være særlige tilsynsindsatser, tilsyn på baggrund af ulykker m.fl.

Afdækning af det psykiske arbejdsmiljø på tilsynsbesøget

Den tilsynsførende skal altid afdække det psykiske arbejdsmiljø på et risikobaseret tilsyn. Det kan ske gennem møder med ledelse og arbejdsmiljøorganisation, virksomhedens egne skriftlige materialer - f.eks. arbejdspladsvurdering - observationer og samtaler på rundgangen og evt. efter rundgangen i virksomheden. Der kan også være forhåndsviden fra f.eks. klager over arbejdsmiljøet og om anmeldte arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Udvalgte afgørelser

Der er alene medtaget afgørelser i analysen, som handler om en overtrædelse af lovgivningen. Der er således ikke medtaget undersøgelsespåbud, der handler om, at virksomheden skal undersøge, om den overtræder reglerne.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED