Arbejdsmiljø og sundhed

Ny regering skal sætte fokus på unges trivsel med ny ungdomskommission

Artikel

Der er en ny generation på vej ind på arbejdsmarkedet, og den unge generation kommer med nye efterspurgte kompetencer. Men mange unge kommer også med en dårlig mental sundhed. Der er brug for fornyet fokus på trivslen hos fremtidens medarbejdere.

På Folkemødet drøftede Dansk Arbejdsgiverforening med Nina Groes, Divérs og Oskar Sommer, Danske Skoleelever, hvordan vi får de unges ressourcer og kreativitet i spil på arbejdsmarkedet. De unges kompetencer er efterspurgte af arbejdsgiverne, og deres bidrag sikrer fremtidig velstand - både for den enkelte og for samfundet som helhed.

Men en gruppe blandt de unge kæmper med dårligt mentalt helbred og store forventninger til sig selv. F.eks. svarer ca. halvdelen af de unge mellem 16 og 24 år, at de er helt eller delvist enige i, at de kun er gode nok, hvis de har succes indenfor næsten alle områder af deres liv. Det viser en analyse fra Psykiatrifonden. Unges høje stressfølelse kan forplante sig i en ringere tro på egen arbejdsevne, når de træder ind på arbejdsmarkedet.

Regeringen og støttepartierne har i deres forståelsespapir aftalt, at der skal udarbejdes en national handlingsplan for mental sundhed for unge. DA foreslår sammen med DUF, at den nye regering nedsætter en tværministeriel ungdomskommission for at forbedre unges psykiske trivsel. Den skal blandt andet bestå af vidensaktører, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og ungdommen selv.

I virkeligheden gør det ofte den unge godt at træde ind på arbejdsmarkedet – her er klare rammer, veldefinerede krav og fritid og arbejde glider mindre sammen end i skoletiden, siger viceadministrerende direktør Pernille Knudsen

- Der er brug for, at vi sætter fokus på, at mange unge bekymrer sig meget om fremtiden og har meget høje forventninger til sig selv. I virkeligheden gør det ofte den unge godt at træde ind på arbejdsmarkedet – her er klare rammer, veldefinerede krav og fritid og arbejde glider mindre sammen end i skoletiden, siger viceadministrerende direktør Pernille Knudsen.

Forskning viser, at det at komme i arbejde bidrager stærkt til øget trivsel og forbedret mentalt helbred hos personer med mentale helbredsproblemer – både unge som ældre.

- Perfekthedskulturen blandt unge kan volde hele Danmark problemer. Et overdrevet fokus på perfekthed kan komme til udtryk i frygt for ikke at præstere tilstrækkeligt, frygten for at fejle og resultere i skam og overdrevet selvkritik og mistrivsel. De unge skal have gode liv med høj livskvalitet. De unge i dag har flere muligheder, end generationer før dem nogensinde har haft. Det er positivt for de fleste, men vi skal have alle med, siger Pernille Knudsen.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED