EU og international

Det europæiske semesters efterårspakke 2021 har fokus på bæredygtig genopretning

Medlemsinformation

Den 24. november 2021 igangsatte EU-Kommissionen det europæiske semester 2022 for samordning af den økonomiske politik. Det europæiske semesters efterårspakke indeholder bl.a. den årlige undersøgelse af bæredygtig vækst og Kommissionens forslag til en fælles rapport om beskæftigelsen. Efterårspakken redegør bl.a. for integration af genopretnings- og resiliensfaciliteten (RRF) og revision af den sociale resultattavle i det europæiske semester. Der bliver ligeledes lagt vægt på den grønne og digitale omstilling, herunder omskoling og opkvalificering af arbejdskraften. Derudover har et nyt initiativ, den såkaldte ”Social Imbalances Procedure”, set dagens lys og vil blive drøftet i rådsformationen for beskæftigelse. Efterårspakken bygger på den økonomiske prognose fra efteråret 2021, som konstaterer, at den europæiske økonomi bevæger sig fra genopretning til opsving, men kæmper med forsyningsproblemer og stigende mangel på arbejdskraft.

Den årlige undersøgelse af bæredygtig vækst

Den årlige undersøgelse af bæredygtig vækst redegør bl.a. for, hvordan genopretnings- og resiliensfaciliteten skal blive yderligere integreret i det europæiske semester. RRF’en spiller en central rolle i opbygningen af en modstandsdygtig økonomi. Ved at integrere RRF’en i det europæiske semester er det med til at understøtte medlemsstaterne i at opnå en vellykket grøn og digital omstilling.

Henstillingen vedr. euroområdet og rapporten om varslingsmekanismen

Henstillingen vedrørende den økonomiske politik i euroområdet indeholder rådgivning til medlemsstaterne i euroområdet om forhold, der har betydning for euroområdet som helhed. Henstillingen fremhæver, at overgangen fra nødforanstaltninger til genopretningsforanstaltninger på arbejdsmarkederne bedst sikres ved en effektiv arbejdsmarkedspolitik, som er i overensstemmelse med EU-Kommissionens henstilling om en effektiv aktiv støtte til beskæftigelse efter covid-19-krisen (EASE).  

Forslag til en fælles rapport om beskæftigelse

Dette års beskæftigelsesrapport bygger på den reviderede sociale resultattavle, som ligger til grund for overvågning af 18 ud af 20 principper i den europæiske søjle for sociale rettigheder. De tre overordnede mål for beskæftigelse, kvalifikationer og fattigdomsbekæmpelse, som er fastsat i handlingsplanen, er nu integreret i den fælles beskæftigelsesrapport. Den sociale resultattavle er med til at bidrage til en omfattende vurdering af de vigtigste sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer i medlemsstaterne.

Rapporten om beskæftigelse viser, at arbejdsmarkedet er ved at være tilbage på sporet igen, og at der i nogle sektorer er stor mangel på arbejdskraft på trods af en relativ høj arbejdsløshed i nogle medlemsstater. Krisen har medført, at nogle arbejdspladser forsvinder, men at den grønne og digitale omstilling er med til at trække i den modsatte retning. Det er derfor helt essentielt, at der bliver ført en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som bl.a. skal være med til at understøtte jobskifte samt opkvalificering og omskoling. Rapporten fremhæver, at der fortsat er udfordringer med at sikre, at arbejdstagerne har de kvalifikationer, som fremtidens arbejdsmarked vil efterspørge, hvorfor der skal investeres i færdigheder. EU-Kommissionen vil derfor ved udgangen af i år fremsætte to rådshenstillinger under den europæiske dagsorden for færdigheder (Skills Agenda) om hhv. individuelle læringskonti og mikroeksamensbeviser. Rådshenstillingerne skal være med til at understøtte ét af handlingsplanens tre overordnede mål om, at mindst 60 pct. af alle voksne bør deltage i efteruddannelse hvert år. Ligeledes har EU-Kommissionen annonceret programmet ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve), som fokuserer på at hjælpe de unge med at finde vej til arbejdsmarkedet.

Derudover peger rapporten på, at der fortsat er huller i den sociale beskyttelse rundt om i EU, navnlig for atypiske arbejdstagere og selvstændige, selvom medlemsstaterne gennem SURE-instrumentet fik støtte til deres sociale beskyttelsessystemer. 

Social Imbalances Procedure

Når fremtiden for det europæiske semester skal drøftes, vil EPSCOs rådgivende udvalg overveje forslaget om ”Social Imbalances Procedure (SIP)” stillet af Spanien og Belgien. SIP har til formål at blive brugt som et instrument, der med udgangspunkt i en række indikatorer skal opdage sociale ubalancer, som der er behov for at rette op på. Indikatorerne dækker eksempelvis over beskæftigelse, uddannelse, social beskyttelse og sociale rettigheder.

DA mener

DA er positive overfor, at RRF’en bliver yderligere integreret i det europæiske semester og bifalder styrkelsen af semestret som styringsredskab for at sikre en formålsbestemt anvendelse af genopretningsmidlerne.

DA støtter revisionen af den sociale resultattavle, da det er med til at understøtte gennemførelsen af nødvendige reformer i medlemslandene og giver tyngde i det europæiske semester.

Det er positivt, at EU-Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at implementere aktiv arbejdsmarkedspolitik og anerkender vigtigheden i at sikre, at arbejdstagere har de rette kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. DA deler EU-Kommissionens mål om, at flere voksne skal deltage i efteruddannelse, så de besidder de rette kvalifikationer og færdigheder til bl.a. den digitale og grønne omstilling. Dog mener DA, at man bør have flere værktøjer i kassen for at sikre livslang læring fremfor at lægge sig fast på én fælleseuropæisk løsning, som rådshenstillingen om individuelle læringskonti lægger op til. Derimod er DA tilhænger af strukturerede og fleksible kurser til arbejdstagere som foreslået i rådshenstillingen om mikroeksamensbeviser, fordi det gør det nemmere at opkvalificere og omskole medarbejderne.

DA forholder sig skeptisk overfor forslaget om Social Imbalances Procedure, og merværdien af et sådant tiltag, da der i forvejen eksisterer lignende initiativer, såsom den sociale resultattavle.

Læs mere om

EU OG INTERNATIONAL