Konjunkturstatistik

Lønomkostningerne steg 1,8 procent på DA-området i 2. kvartal 2020

Statistik-Nyt

Lønstigningstakten på årsbasis for hele DA-området lander på 1,8 procent i 2. kvartal 2020, hvilket er 0,7 pct.-point lavere end det foregående kvartal. Den aftagende lønudvikling ses på tværs af de tre hovedbrancher inden for DA-området samt for både arbejdere og funktionærer. Statistikken er baseret på lønoplysninger for maj 2020, og tallene afspejler således resultaterne af OK20-forhandlingerne såvel som corona-situationen.

Lønstigningstakten fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020 på DA-området er 1,8 procent, hvilket er 0,7 pct.-point lavere end årets første kvartal. Den aftagende lønudvikling drives primært af, at de lokale lønreguleringer har været lavere i forhold til 2. kvartal 2019 eller endnu ikke er gennemført. Den lavere lønstigningstakt afspejler også et mindre bidrag fra genebetalinger og pension, som aftager med henholdsvis 0,2 og 0,1 pct.-point. Omvendt tiltager fritvalgsordningernes bidrag med 0,1 pct.-point.

 

Funktionærernes lønudvikling aftager mere end arbejdernes. Funktionærernes årsstigningstakt er 1,7 procent i 2. kvartal 2020, hvilket er 0,9 pct.-point lavere end kvartalet før. Udviklingen i lønomkostningerne til arbejdere aftager med 0,5 pct.-point i forhold til kvartalet før, og lander på 1,8 procent i 2. kvartal 2020.

KonjunkturStatistikken for 2. kvartal 2020 er baseret på lønoplysninger for maj 2020, og statistikkens resultater skal derfor både ses i lyset af forårets overenskomstfornyelse og corona-situationen. Aftalerne ved OK-20 i form af regulering af løn, genebetalinger og pension udmøntes typisk i årets 2. kvartal. Statistikken inkluderer desuden den overenskomstmæssigt aftalte ændring af satsen for indbetaling til fritvalgskonto, som forhøjes med 1 procent af den ferieberettigende løn.

Der er desuden tegn på, at corona-situationen har påvirket løndannelsen i årets 2. kvartal. I flere tilfælde har den afledte økonomiske usikkerhed udmøntet sig i faldende aktivitet og udskydelser af lokale lønreguleringer og -forhandlinger eller midlertidige aftaler om lønnedgang. I andre tilfælde ses øget aktivitet og lokale aftaler om genebetalinger på grund af smitterisiko.

Endelig har corona-situationen bevirket, at mange virksomheder har modtaget lønkompensation for medarbejdere, der var hjemsendt, men modtog deres sædvanlige løn. Medarbejdere, som er hjemsendt og modtager deres sædvanlige løn, indgår i statistikken på lige fod med de øvrige, mens medarbejdere, som i den aktuelle lønperiode ikke modtager løn fra deres arbejdsgiver, ikke indgår i statistikken. Corona-situationen har således reduceret statistikkens datagrundlag i brancher, hvor mange medarbejdere er ansat med variabelt timetal og ikke har været kaldt på arbejde i maj måned eller er blevet opsagt.

Fald i genebetalinger og pension trækker lønstigningstakten inden for fremstilling ned

Inden for fremstillingsvirksomhed aftager lønudviklingen med 0,8 pct.-point og lander herved på 1,6 procent i 2. kvartal 2020. Udviklingen drives primært af, at genebetalingernes andel af lønomkostningerne aftager med 0,2 pct.-point, ligesom bidraget fra pensionsindbetalinger aftager med 0,1 pct.-point. Fritvalgsordningernes andel af de samlede lønomkostninger tiltager med 0,1 pct.-point. Funktionærernes lønudvikling aftager mere end arbejdernes. Funktionærernes lønstigningstakt aftager med 1,0 pct.-point i forhold til kvartalet før og lander på 1,5 procent i 2. kvartal 2020. For arbejderne aftager lønstigningstakten med 0,6 pct.-point fra 2,2 procent i 1. kvartal 2020 til 1,6 procent i 2. kvartal 2020. Lønudviklingen inden for fremstillingsvirksomhed er præget af, at den usikre situation har fået flere større virksomheder til at udskyde de lokale lønreguleringer, ligesom der på flere virksomheder er indgået lokale tidsafgrænsede aftaler om lønnedgang.

Aftagende lønudvikling inden for service

Udviklingen i lønomkostningerne inden for servicevirksomhed aftager med 0,6 pct.-point og lander på 1,8 procent i 2. kvartal 2020. Udviklingen drives primært af, at genebetalingerne andel af lønomkostningerne aftager med 0,2 pct.-point, ligesom bidraget fra pensionsindbetalinger aftager med 0,1 pct.-point. Fritvalgsordningernes andel af de samlede lønomkostninger tiltager med 0,1 pct.-point. Arbejdernes lønudvikling aftager mindre end funktionærernes. Lønudviklingen for arbejdere aftager med 0,3 pct.-point fra 2,3 procent i 1. kvartal 2020 til 2,0 procent i 2. kvartal 2020. Funktionærernes lønudvikling aftager med 0,9 pct.-point fra 2,5 procent i 1. kvartal 2020 til 1,6 procent i 2. kvartal 2020.

Statistikkens datagrundlag er reduceret betydeligt inden for delbrancherne hotel- og restaurationsvirksomhed samt vikarbureauer og arbejdsformidling, ligesom der ses et stort fald i antal ansættelsesforhold inden for andre serviceprægede erhverv, der bl.a. omfatter forlystelsesparker og fitnesscentre. Det tyder på, at mange medarbejdere i disse delbrancher er ansat med variabelt timetal og ikke har været kaldt på arbejde i maj, eller at de er blevet opsagt. Corona-situationen har således reduceret datagrundlaget inden for servicevirksomhed. For virksomhederne i delbranchen hotel- og restaurationsvirksomhed ses tillige et markant fald i genebetalingerne.

Lønudviklingen aftager inden for bygge og anlæg

Lønstigningstakten inden for bygge- og anlægsvirksomhed aftager med 0,6 pct.-point og lander herved på 2,1 pct. i 2. kvartal 2020. Den aftagende lønudvikling sker både for arbejdere og funktionærer inden for hovedbranchen. Arbejdernes lønudvikling dækker over, at genebetalingernes andel af lønomkostningerne aftager, mens fritvalgsordningernes andel af de samlede lønomkostninger tiltager. For funktionærerne aftager pensionsindbetalingernes og fritvalgsordningernes andel af de samlede lønomkostninger, mens de øvrige løndeles bidrag til lønudviklingen er uændrede i perioden. Dertil kommer, at de lokale lønreguleringer har været lavere end i 2. kvartal 2019 eller endnu ikke er gennemført.

De samlede medarbejderomkostninger stiger 1,7 pct.

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger aftager med 0,03 pct.-point fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020, hvilket gør, at de samlede medarbejderomkostninger stiger med 1,7 procent. Den svagt aftagende udvikling i øvrige medarbejderomkostninger dækker over fald i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), ATP-bidrag og bidrag til arbejdsskadeafgift, mens en stigning i bidrag til Lønmodtagernes Garantifond (LG) trækker i den modsatte retning.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonjunkturStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

KONJUNKTURSTATISTIK