Konjunkturstatistik

Dokumentation

Artikel

Søger du aktuel information om lønudviklingen? Brug KonjunkturStatistikken, som er en lønstatistik, der belyser udviklingen i lønomkostningerne på DA-området. KonjunkturStatistikken giver kvartal for kvartal et billede af ændringer i priser for arbejdskraft inden for forskellige brancher, arbejdsfunktioner og regioner samt for arbejdere og funktionærer. Læs mere om statistikken, og hvordan din virksomhed kan bruge tallene.

Kort om statistikken  

KonjunkturStatistikken belyser den aktuelle udvikling i lønomkostningerne til ansatte på DA-området. Kvartalsvist viser statistikken de årlige og kvartalsvise ændringer i lønomkostningerne. Den bruges af centrale aktører og iagttagere af arbejdsmarkedet og dansk økonomi til at følge løndannelsen og konjunkturudviklingen.
Statistikken giver mulighed for at sammenligne lønudviklingen for forskellige arbejdsfunktioner, brancher, regioner og ansættelsesvilkår.
Virksomhederne kan bl.a. bruge statistikken til at:
• få viden om lønudviklingen for deres branche eller region
• fremskrive lønskøn til aktuelt niveau til brug ved løn- og prisregulering
Statistikken giver desuden information om bidrag til udviklingen i lønomkostninger fra: Genebetalinger, pensionsbidrag, personalegoder og fritvalgsordninger.

Hvad måler statistikken?

Statistikken måler procentvise ændringer i lønomkostninger på årlig og kvartalsvis basis for ansatte på DA-området.

Hvad er formålet med statistikken?

Statistikken bidrager med viden om den aktuelle løndannelse, der er en væsentlig forudsætning for, at arbejdsgivere og arbejdstagere kan forhandle på et oplyst grundlag.
KonjunkturStatistikken og StrukturStatistikken supplerer hinanden i forhold til at beskrive lønforholdene på DA-området. Strukturstatistikkens primære formål er at belyse lønstrukturen på et meget detaljeret niveau, mens Konjunkturstatistikkens primære formål er at belyse udviklingen på kvartalsbasis og på et mere aggregeret niveau. KonjunkturStatistikken bidrager således med mere aktuel information om lønudviklingen end StrukturStatistikken dog på et mere overordnet niveau.

Vigtige begreber  

Lønomkostninger er defineret som lønmodtagernes fortjeneste inkl. gene pr. præsteret time. Ud over lønreguleringer inkluderer lønbegrebet også ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder. Fritvalgsordninger indregnes i statistikken med beregnede omkostningseffekter i de perioder, hvor overenskomsterne tilsiger det.
Betalinger af uregelmæssig karakter (eksempelvis efterreguleringer af løn, bonus og overskud, som ikke vedrører måleperioden) indgår ikke i omkostningsbegrebet.
Præsterede arbejdstimer er defineret som betalt arbejdstid inkl. overarbejde fratrukket fravær som følge af sygdom, barsel, ferie m.v.

Hvordan beregnes lønudviklingen?  

Ændringer i lønomkostningerne måles i kvartalsvise og årlige stigningstakter. Beregningen af stigningstakter bygger på et prisindeks for arbejdskraft med faste vægte (Laspeyres Indeks). Som vægtgrundlag benyttes antallet af præsterede arbejdstimer fra DA’s StrukturStatistik.
Kvartalsvise ændringer i lønomkostninger beregnes med udgangspunkt i udviklingen for sammenlignelige medarbejdergrupper på identiske arbejdssteder. Sammenlignelige medarbejdergrupper er defineret ud fra ansættelsesvilkår, branche og hovedarbejdsfunktion. Årlige ændringer beregnes på baggrund af fire på hinanden følgende kvartalsvise ændringer.

Hvor kommer data fra?  

Statistikken er baseret på indberetninger fra et udsnit af virksomheder inden for DA-området.

Hvor mange er med i statistikken?  

Datagrundlaget omfatter omkring 10.000 virksomheder med tilsammen ca. 550.000 ansættelsesforhold. Det svarer til omkring halvdelen af alle ansættelsesforhold på DA-området. Statistikkens dækning er udvidet betydeligt siden 2014.

Hvem er med?  

Lønmodtagere over 18 år ekskl. elever.

Referencetid  

Oplysninger om løn og præsteret arbejdstid indberettes for den midterste lønperiode i kvartalet. Dette gælder for alle ansættelsesvilkår og aflønningsformer. Indberetningsperiodens længde kan således variere afhængig af ansættelsesvilkår og aflønningsform og vil f.eks. typisk være en måned for fastlønnede funktionærer og en kortere periode for timelønnede arbejdere.

Service til brugere  

Tjek NetStat for at sammenligne din egen virksomhed med resten af branchen. Du kan også abonnere vores nyhedsbreve og modtage statistik i Excel regneark. Gratis for medlemmer af organisationer i DA-fællesskabet. Andre henvises til webshoppen eller kontakt salg@da.dk.

Hvor ofte udkommer statistikken?  

Statistikken offentliggøres kvartalsvist på følgende datoer:
• Den 15. februar (statistik for det foregående års 4. kvartal).
• Den 25. maj (statistik for årets 1. kvartal).
• Den 15. august (statistik for årets 2. kvartal).
• Den 15. november (statistik for årets 3. kvartal).
Hvis datoen falder på en weekend- eller helligdag, offentliggøres statistikken den nærmeste hverdag.

Læs mere om

KONJUNKTURSTATISTIK